FN-dagen og kulturvernets rolle

Publisert: 24.10.2018 av Kulturvernforbundet
  • Skriv ut

I dag, 24 oktober, er FN-dagen og vi i Kulturvernforbundet minner om FNs bærekraftsmål som er verdens felles arbeidsplan for bærekraftig utvikling frem mot år 2030. Ikke relevant for oss, tenker du? Da må du tro om igjen!

For det første, så gjelder bærekraftsmålene alle land og er et veikart for den globale innsatsen for en bærekraftig utvikling.

For det andre så er det faktisk et eget delmål å «Styrke innsatsen for å verne om og sikre verdens kultur- og naturarv» (under mål 11: bærekraftige byer og samfunn)

For det tredje, så ser bærekraftsmålene miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng – og dette er viktig.

Har du tenkt over hvordan kulturvern for eksempel kan bidra til sysselsetting og økonomisk vekst (mål 8)? Eller ansvarlig forbruk og produksjon (mål 11)?

De frivillige kulturvernorganisasjonene – med over 2000 aktive lokallag og 230 000 medlemmer landet over – bidrar dessuten i stor grad til å «sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder» (mål 3) og å «fremme muligheter for livslang læring for alle» (mål 4)?

Vi bidrar også i forhold til mål 17, som handler om samarbeid for å nå disse viktige målene.

Les mer om målene her, og reflekter gjerne over hvordan vi kan synliggjøre vårt viktige bidrag i våre egne rekker og – ikke minst – hvordan vi kan bidra enda mer i dette viktige arbeidet!