Søk om tilskuddsmidler til det europeiske kulturarvåret 2018

Det Europeiske Kulturarvåret 2018 åpner opp for nye muligheter og internasjonalt samarbeid.

I 2018 blir det et spesielt fokus på kulturarv i

 • EUs kulturprogram (Kulturrådet/Kreativt Europa)
 • EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett (Erasmus+)
 • EUs program for forskning og innovasjon (Horisont 2020)

I disse programmene kan norske aktører selv søke om midler eller delta som partner i prosjekter. De første utlysningene kom allerede tidlig i høst. Det blir i tillegg markeringer av Kulturarvåret på nasjonalt nivå. En arbeidsgruppe bestående av Riksarkivet (koordinator), Nasjonalbiblioteket, Riksantikvaren, Kulturrådet og Norsk kulturvernforbund skal planlegge og gjennomføre markeringen i 2018.

Nedenfor har vi laget en liste over de tre støtteordningene som kan være relevante for Kulturvernforbundets medlemsorganisasjoner.

Kulturrådet/Kreativt Europa

Internasjonale samarbeidsprosjekter – EUs Kulturarvår 2018 (EUs kulturprogram)

Prosjektene skal promotere europeisk kulturarv som en felles ressurs, og skape bevissthet om vår felles europeiske historie og verdier. Prosjektene skal styrke følelsen av å høre til i Europa.

Du kan søke om støtte til aktiviteter innenfor en bred definisjon av kulturarv: materiell, immateriell og digital (både digital i utgangspunktet og digitalisert) kulturarv; monumenter og landskap; praksiser og håndverk; kunnskap og kreative uttrykk; samlinger som er konservert og administrert av offentlige og private institusjoner som museum, biblioteker og arkiv. Kulturarv inkluderer også filmarv.

 • Fysiske intervensjoner på monumenter og bygninger kvalifiserer ikke for støtte.
 • Konferanser, utstillinger, workshops o.l. som kjerneaktiviteter i prosjektet kvalifiserer ikke for støtte men slike aktiviteter kan likevel være en del av prosjektet, særlig i forbindelse med kommunikasjonsdelen

Prosjektet skal bestå av minimum tre kulturaktører fra minimum tre forskjellige land som er med i Kreativt Europa. Aktivitetene må starte opp mellom januar og september 2018.

Mer informasjon finner du her

Søknadsfrist: 20.11.17 kl 12.00

 

Kulturrådet/Kreativt Europa

Internasjonale Samarbeidsprosjekter (EUs kulturprogram)

Gjennom «Internasjonale Samarbeidsprosjekter» kan man blant annet søke om støtte til:

 • Utveksling gjennom opplæring og workshops samt produksjon av materiell og websider i tilknytning til dette.
 • Utveksling gjennom besøk og residensopphold mellom kulturaktører.
 • Samarbeid og utveksling mellom festivaler.
 • Sirkulasjon av kunst- og kulturgjenstander på tvers av landegrenser.

Man kan søke om støtte til små og store samarbeidsprosjekter:

 • Små prosjekter består av minimum tre kulturaktører fra minimum tre forskjellige land som er med i Kreativt Europa.
 • Store prosjekter består av minimum seks kulturaktører fra minimum seks forskjellige land som er med i Kreativt Europa.

Støtteordningens formål er å:

 • Bidra til flernasjonalt samarbeid
 • Bidra til publikumsutvikling (Dette er en ny prioritet i Kreativt Europa programmet og involvering av publikum er særlig vektlagt)
 • Bygge kompetanse og styrke kultursektorens kapasitet til å operere internasjonalt
  Det er tre prioriterte områder:

  • Digitalisering
  • Nye forretningsmodeller
  • Praksis og utdanning, formell og uformell kompetanse

Mer informasjon finner du her

Søknadsfrist: 18.01.18 kl 12.00

Erasmus + (EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett)

Dette vil nok være mest aktuelt dersom Kulturvernforbundets medlemsorganisasjoner ønsker å være en del av et internasjonalt prosjekt innen opplæring/utdanning for ungdom. Dette er relevant fordi:

 • Erasmus + er eksplisitt nevnt som en finansieringskilde for internasjonale kulturarvsprosjekter
 • Det finnes et utdanning/opplæringsaspekt i kulturarv
 • Kulturarv er en del av skolen og andre opplæingsarenaer

 

Mer informasjon finner du her

 

Erasmus + Aktiv Ungdom (EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett)

Erasmus + Aktiv Ungdom støtter prosjekter med ungdom (13-30) og de som jobber med ungdom.

Du kan søke om støtte til frivillig arbeid, ungdomsutveksling, ungdomspolitiske møter, kurs og opplæring, strategiske partnerskap mellom organisasjoner og ungdomsinitiativ. Erasmus + Aktiv Ungdom tilbyr også kurs for ungdomsarbeidere.

Man kan søke støtte til 6 forskjellige prosjekter, der disse to er mest relevant for Kulturvernforbundets medlemsorganisasjoner:

 • Opplæring for ungdomsarbeidere: Opplæringsaktiviteter for de som jobber med ungdom.
 • Strategiske partnerskap: Organisasjoner samarbeider for å utvikle og iverksette innovativ praksis.

Mer informasjon finner du her

Søknadsfristene i 2018 er 2. februar, 26. april og 4. oktober

Horisont 2020 (EUs program for forskning og innovasjon)

Horisont 2020 har en del aktuelle utlysninger med direkte relevans for kulturarvfeltet. Selv om Horisont 2020 stort sett støtter forskning kan det likevel være interessant å se på hvilke muligheter man har innenfor aktuelle delprogram:

Delprogram «Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective societies» har disse aktuelle utlysningene:

 • Curation of digital assets and advanced digitalisation (Prosjekttype Innovation Actions – IA)

Søknadsfrist: 13.03.18

Formål: Teste ut ny teknologi og metoder som kan gi et omfattende bilde av de gjenstandene man studerer – både materielt og immaterielt

 • Collaborative approaches to cultural heritage for social cohesion (Prosjekttype: Research and innovation actions – RIA)

Søknadsfrist: 14.03.19

Formål: Aktivt inkludere for eksempel migranter og andre sosiale grupper i kulturvirksomhet gjennom ulike verktøy.

 • Innovative and affordable solutions for the preventive conservation of cultural heritage (Prosjekttype:Nanotechnologies, advanced materials, biotechnology and advanced manufacturing and prosessing – NMBP)

Søknadsfrist: 22.01.18

Formål: Redusere potensiale for skade av kulturgjenstander gjennom innovasjonsprosjekter.

Delprogram «Climate action, environment, resource efficiency and raw materials» har disse aktuelle utlysningene:

 • Resilience and sustainable reconstruction of historic areas to cope with climate change and hazard events (Prosjekttype: Research and innovation actions – RIA)

Søknadsfrist: Februar og september 2018 (to-trinns)

Formål: Testing av nye og kostnadseffektive løsninger for robusthet og rekonstruksjon der skaden har skjedd. Samtidig at den historiske verdien ivaretas.

 • International network to promote cultural heritage innovation and diplomacy (Prosjekttype: Coordination and support actions – CSA)

Søknadsfrist: Februar 2018

Formål: Nettverk for europeisk ekspertise på kulturarvfeltet. Oppmuntrer til internasjonalt samarbeid.

 • Transforming historic urban areas and/or cultural landscapes into hubs of entepreneruship and social and cultural integration (Prosjekttype: Innovation actions – IA)

Søknadsfrist: Februar og september 2019

Formål: Revitalisering av områder/steder som er forsømt eller forlatt som følge av redusert økonomisk aktivitet eller nedleggesle av industri.

Mer informasjon finner du her