Statlige forvaltningsorgan

 

 

1. Miljødirektoratet

Kulturvernorganisasjoner som hører inn under Klima- og Miljødepartementet søker grunnstøtte fra Miljødirektoratet. Tilskuddet kan gis til frivillige og demokratisk styrte miljøorganisasjoner, inklusive barne- og ungdomsorganisasjoner, eller sammenslutninger av dette (paraplyorganisasjoner), samt til allmennyttige miljøstiftelser. Tilskuddsordningen er justert i 2016. Midlene skal nå fordeles bare etter objektive kriterium. Alt om tilskuddsordningen finner du i Forskrift om tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser

SØK HER

Søknadsfrist: 15. november

2. Kulturrådet

Prosjektstøtte

Kulturrådet arbeider for å stimulere prosjektbasert arbeid med bevaring, dokumentasjon og formidling av kultur og levesett i Norge. Hovedtyngden av tilskudd til kulturvernsformål innenfor Kulturfondet går til innsamling, dokumentasjon og formidlingstiltak.

Kulturrådet har som tommelfingerregel at de støtter inntil 1/3 av totalbeløpet til prosjektet. Det betyr ikke at du må ha resten av prosjektet fullfinansiert før det søkes tilskudd fra Kulturrådet, men du må ha en plan på hvordan dette skal finansieres (og driftes). Kulturrådet er også behjelpelig med å veilede på budsjett, søknadsramme etc. Det er lurt å ta kontakt med Kulturrådet tidlig i prosessen.

Søknadsfrister prosjektstøtte 2017: 2. mars og 2. juni

Driftsstøtte:

«Et tilskudd fra driftsstøtteordningen skal benyttes til virksomhetens daglige drift, inkludert innholdsproduksjon og kunst- og kulturfaglige kjerneoppgaver.»

Søknad på driftstilskudd må sendes årlig. Selv om dere har fått avslag et år så er det lurt å søke igjen. Det kan være vanskelig å komme inn på denne ordningen, men en søknad bidrar til at Kulturrådet kan synliggjøre det totale behovet for driftsstøtte hos frivillige kulturvernorganisasjoner.

Driftsstøtte: Søknadsfrist 2.juni 2017

SØK HER

3. Kulturminnefondet

Kulturminnefondet er en tilskuddsordning for bevaring av kulturminner og kulturmiljøer, og et viktig virkemiddel for bevaring av privateide kulturminner, som får sin bevilgning over statsbudsjettet gjennom eget tildelingsbrev fra Klima- og miljødepartementet. Midlene brukes til tildeling av prosjektmidler og drift.

Tilskuddsordningen er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke. Kulturminnefondet støtter tiltak på alle typer faste kulturminner, som for eksempel boplasser, hus og bygninger, båter og fartøyer, hageanlegg og bevaring av kulturlandskap.

Kulturminnefondet gir ikke støtte til statlig eide kulturminner, rullende kulturminner eller løst inventar, som møbler eller bøker. Kulturminnefondet gir heller ikke støtte til den immaterielle kulturarven, som ivaretakelse av for eksempel musikk-, dans- eller mattradisjoner.

Det finnes ingen øvre eller nedre grense for søknadssummen, men et krav om en privat andel på 30 prosent av totalkostnaden.

Ta kontakt med administrasjonen for rådgivning og veiledning!

Søknadsfrist: 1. november

SØK HER

4. Riksantikvaren

Hos Riksantikvaren kan alle som eier eller forvalter kulturminner søke støtte til en rekke forskjellige formål. Hovedformålet for kulturminneforvaltningen er å hindre tap av kulturminne, kulturmiljø og landskap, og ta vare på kulturminne som bruksressurser og som grunnlag for kunnskap, oppleving og verdiskaping. Tilskuddsmidlene må ses i denne sammenheng.

Der det er mulig bør tilskuddsmidlene kombineres med ordninger for opplæring som kan heve kunnskapsnivået innen antikvarisk istandsetting. Det blir lagt vekt på utvikling av håndverkskompetanse og bruk av tradisjonelle håndverksteknikker og materiale.

SØK HER

5. Jernbaneverket

Jernbaneverket ved Norsk Jernbanemuseum kan hvert år dele ut et beløp til støtte for museumsrelaterte prosjekter innenfor jernbanesektoren i Norge. Formålet er å støtte museale og antikvariske tiltak innenfor jernbanesektoren og inspirere til frivillig innsats for bevaring av materielle og immaterielle kulturminner i jernbanen. Støtte til vanlig museumsdrift eller vedlikehold gis ikke.

Søkere kan være en organisasjon viet til jernbanebevaring, et jernbanemuseum eller en museumsbane.

SØK HER

Søknadsfrist: 15.november