Høringsuttalelse: Forenkling av regelverket for kommunevåpen og kommuneflagg

Publisert: 16.03.2017 av Kulturvernforbundet
  • Skriv ut

Høringsuttalelse fra Norsk Heraldisk Forening og Kulturvernforbundet om forenkling av regelverket for kommunevåpen og kommuneflagg

I forbindelse med høringen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om forenkling i regelverket for kommunevåpen og kommuneflagg har Norsk Heraldisk Forening som fagorgan på området sendt inn sin høringsuttalelse. Denne støttes fullt ut av Kulturvernforbundet.

I høringsnotatet foreslår departementet at kompetansen til å fastsette kommunevåpen og kommuneflagg legges til det enkelte kommunestyret. Med bakgrunn i de nordiske heraldiske tradisjonene er det bekymringsfullt dersom ikke en god del hensyn ivaretas i arbeidet med å utvikle «nye» kommunevåpen. Den norske kommuneheraldikken har gjennomgående høy kvalitet og er preget av god forståelse for heraldikkens grunnide.  Norske kommunevåpen har vunnet anseelse, langt utenfor landets grenser på grunn av sin klare stil.  Det er derfor gledelig at Kommunal- og moderniseringsdepartementet signaliserer at de vil videreføre denne tradisjonen, men Norsk Heraldisk Forening er overrasket over at høringsnotatet i så liten grad vektlegger heraldikken som uttrykksform.

Kulturvernforbundet slutter seg til Norsk Heraldisk Forenings høringsuttalelse. Vi er uenig i den endring som foreslås i høringen og mener dette vil innebære en svekkelse av en flere hundreårig tradisjon. Kommunevåpen er et viktig element i vårt lands kulturarv og er utformet etter kulturfaglige krav og vurderinger.  Det må sikres også i framtiden at de faglige kravene ivaretas.

 

Kommunevåpen og kommuneflagg – fra Norsk Heraldisk Forening mars 2017