Kulturminnedagene 2017: Påmeldingen er åpnet!

Publisert: 22.12.2016 av Kulturvernforbundet
  • Skriv ut

Kulturminnedagene 2017 markeres 9. – 17. september. Tema er «Kulturminner i samfunnets tjeneste». Påmeldingen er nå åpnet.

Meld på arrangementet ditt her

 

Kulturminnedager på Huseby gård.

Under Kulturminnedagene 2017 ønsker vi å løfte frem hvordan kulturminner og tradisjoner kan vise vei fremover – for hvordan samfunnet kan utvikle seg. Kulturminner i samfunnets tjeneste åpner for mange muligheter til å vise frem kulturarvens betydning for samfunnsutviklingen – på mange ulike felt:

Identitet: Kunnskap om historien er viktig for vår personlige identitet. Det å kunne trekke linjer tilbake i tid, bidrar til å fortelle oss noe om hvem vi er og hvor vi kommer fra, og styrker følelsen av fellesskap og tilhørighet. Kulturminnedagene 2017 kan danne ramme for arrangementer rundt det å forske på egen slekt, bygd og by, samt formidling av dette arbeidet.

Kulturarven bidrar også til å gi vårt hjemsted en egen identitet – med sitt særpreg og unike historie. Den lokale og kanskje mindre kulturarven er like viktig å bevare som kulturminner av nasjonal interesse. Kulturminnedagene 2017 er en anledning til å fokusere på den lokale historien og her løfte frem kulturminner og tradisjoner som har hatt og har betydning for lokalsamfunnet.

Demokrati og deltagelse: Engasjement i lokalsamfunnet bygger demokrati og gir mulighet til innflytelse og medvirkning lokalt. Kulturvernere på alle felt, særlig de frivillige, bidrar aktivt inn i lokalsamfunnet med sine aktiviteter knyttet til vern og historieformidling. En måte å markere Kulturminnedagene i september 2017, kan være å presentere sin lokale organisasjon på kulturvernfeltet. Inviter gjerne til åpent medlemsmøte i f. eks. historielaget, husflidslaget, kystlaget eller jernbaneklubben. Kanskje kan også utstillinger, foredrag og stand være en del av markeringen – mulighetene er mange til å vise lokalt engasjement. Her er det også mulig å vise frem samarbeidsprosjekter med museer og kommuner.

Vern gjennom bruk: Tar vi vare på kulturminnene, kan de brukes som en ressurs i verdiskaping og utvikling av lokalsamfunnet. Kulturvernere jobber aktivt med vern gjennom bruk av kulturminner, og de bidrar med ideer og det å se nye muligheter for videreføring av kulturarven. Kulturminnedagene 2017 er en anledning til å vise frem hvordan f. eks. hus, fabrikkbygninger, fyr, båter, fly, kjøretøy og tog kan få nytt liv gjennom ny bruk. Dette viser vei inn i fremtiden.

Kulturminner gir opplevelser: Lokal historie, tradisjoner og kulturminner danner grunnlag for et bredt spekter av opplevelser knyttet til formidling av kulturarven, noe som øker steders attraktivitet som reisemål, men er også viktig for å skape aktivitet, trivsel og engasjement i lokalsamfunnet. Vis mangfoldet i kulturarven og inviter til både lærerike og opplevelsesrike dager i september 2017.

Kunnskap om fortiden gir oss muligheten til å forstå den nåtid vi lever i, og er viktig som grunnlag for å skape den fremtid vi ønsker.  Lokalarkiv, årbøker, lokalhistoriewiki og bygdemuseer er vår inngang til å lære om tidligere generasjoners samfunn og levekår. Løft frem disse kildene til historisk kunnskap under Kulturminnedagene 2017, f. eks. ved å invitere til åpen dag i lokalhistorisk arkiv, treff i årbokredaksjonen, eller omvisning i museumsmagasinene.

Kulturminnedager i Skedsmo 2016.

Fremtidens kulturminner: Spor vi setter i dag blir fremtidens kulturminner. Vis frem og fortell om hvilke kulturminner og tradisjoner som er viktige for dere å bevare i fremtiden.

 Inkludering: Deltagelse i lokalt kulturvernarbeid og arrangementer knyttet til kulturarven, kan være med å øke følelsen av tilhørighet for både nye og gamle innbyggere på et sted. Benytt gjerne anledningen under Kulturminnedagene 2017 til å lage arrangementer som er spesielt rettet mot våre nye naboer – fra andre land, bygder og byer.

Klima og miljø: På hvilke måter vil klimaendringer påvirke kulturminner og kulturmiljøer? Kan kulturarv være en ressurs i klimasammenheng? Eksempler på dette kan settes i fokus under Kulturminnedagene 2017. Løft gjerne frem innsatsen på kulturvernfeltet for å bevare de fysiske kulturminnene til tross for ekstremvær og mildere og fuktigere klima. Kanskje kan fyrene langs kysten danne en naturlig ramme for flotte arrangementer med klimaendringer i fokus.

Barn og unge er de som skal videreføre arbeidet med å bevare og formidle kulturarven. Hvordan vekke deres interesse for historie og kulturminner – og få dem til å engasjere seg? Inkluder gjerne barn og unge i arbeidet med å markere Kulturminnedagene i september! De kan f. eks. bidra med utstillinger, filmer og foto. Kanskje har de nye ideer til hvilke historier som skal formidles under Kulturminnedagene. Mange unge ønsker å tilegne seg arrangementserfaring, og Kulturminnedagene er en ypperlig anledning til å lære om planlegging og gjennomføring av arrangementer. Videre kan medlemskap i en lokal kulturvernorganisasjon gi de unge kunnskap om organisasjon og ledelse – og på samme tid være en inngang til kunnskap om kulturarven.

Norges Kulturvernforbund vil i 2017 jobbe med et nytt prosjekt som retter seg mot barn og unge. Vi ønsker å skape nysgjerrighet og engasjement, og vil i forbindelse med Kulturminnedagene lansere denne kampanjen. Mer informasjon om dette kommer etter hvert.

 

Meld på arrangementet ditt her