Opposisjonens alternative statsbudsjett

Publisert: 14.11.2018 av Kulturvernforbundet
  • Skriv ut

Denne uken har flere av opposisjonspartiene gått ut med sine alternativer til statsbudsjett for 2019. Vi har tittet litt nærmere på disse.

Senterpartiet

Senterpartiets alternative budsjett er svært gledelig lesning for oss som er opptatt av kulturarv og vern. Her foreslås det et kulturminneløft som favner bredt for hele feltet. Vi er veldig fornøyd med å se at Senterpartiet har forstått betydningen av vår «kollektive hukommelse».

Senterpartiet peker på regjeringens manglende evne til å trappe opp bevilgningene de siste årene med tanke på 2020-målene som ble lansert i 2005. Disse målene vil vi ikke klare å nå, og regjeringen har allerede signalisert at det skal komme nye nasjonale mål som skal erstatte disse.

Det er en rekke tiltak i Senterpartiets kulturminnepakke og frivillighetspakke som vil bidra til mer aktivitet og mer kulturminnevern hos våre kulturvernorganisasjoner. Blant forslagene er vi for eksempel veldig positive til en økning av tilskuddene til fartøyvernsentre og Murbyen Oslo, økning i momskompensasjonsordningen, satsing på privatarkiv, en økning i tilskuddene til Kulturminnefondet og en økning i tilskuddene til kulturminnearbeid i kommunene.

Vi er veldig glad for at Senterpartiet foreslår et så stort og viktig løft for kulturminnefeltet etter flere år med svake budsjetter.

Alt i alt har Senterpartiet lagt frem et godt alternativ til statsbudsjett, selv om vi savner en post med konkrete forslag til driftsstøtte for flere av de frivillige kulturvernorganisasjonene.

Les Senterpartiets alternative budsjettforslag her

 

Arbeiderpartiet

Det første vi legger merke til i Arbeiderpartiets alternative forslag til statsbudsjett er at hverken kulturminner eller kulturvern er nevnt med et ord. Dette er svært pussig, og må tolkes dithen at dette ikke er et prioritert felt for Arbeiderpartiet.

Videre nevnes heller ikke momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. Dette er skuffende ettersom Arbeiderpartiet tidligere har uttrykt at de støtter en opptrapping av denne ordningen.

Arbeiderpartiet ønsker noen økte tilskudd til en museer og fartøy. Dette er for så vidt fint, men likevel en veldig defensiv kulturminnepolitikk. Det er i det hele tatt veldig lite positivt å dra ut av Arbeiderpartiets alternative budsjettforslag når det kommer til kulturminnefeltet.

Les Arbeiderpartiets budsjettforslag her

 

SV

SV sitt forslag til alternativt statsbudsjett inneholder ingen helhetlig kulturminnepolitikk, men det er enkelte forslag som vi anser som gode.

SV foreslår å styrke tilskuddet til Norsk kulturfond med blant annet kulturvern som formål, herunder også immateriell kulturarv. Dette er noe vi i Kulturvernforbundet har etterspurt lenge og vil bidra til mer kulturverninnsats fra kulturvernorganisasjonene.

Det er også positivt at SV ønsker å styrke tilskuddet til private arkiv med 3 millioner kroner, en styrking av Kulturminnefondet på 10 millioner og en styrking av kulturminnearbeid i kommunene. Likevel savner vi en helhet av kulturminnefeltet som i større grad vektlegger det frivillige kulturvernet. Vi savner en post med en utvidet driftsstøtteordning for de frivillige kulturvernorganisasjonene.

Les SVs budsjettforslag her

 

Miløpartiet De Grønne

MDG ønsker å styrke kulturminnevernet gjennom bedre støtteordninger til private og frivillige (40 mill). De foreslår også å sette av 10 millioner til et stavkirkeprogramn og 1,5 mill til autorisasjon av Urnes verdensarvsenter. I tillegg ønsker de å styrke momskompensasjonsordningen med 150 millioner kroner

Les MDGs budsjettforslag her