Regjeringserklæringen skaper store forventninger

Publisert: 15.01.2018 av Kulturvernforbundet
  • Skriv ut

Den nye regjeringsplattformen som Høyre, FrP og Venstre la frem i går, har flere gode mål i forhold til kulturvern. Spesielt positivt er det at regjeringen fremhever at det er en viktig oppgave å ta vare på kulturarven, og at dette må være et nasjonalt ansvar. Den nye regjeringen har lagt frem en spennende erklæring som skaper store forventninger til kulturvernfeltet.

Frivillighet
Regjeringserklæringen er positiv lesing for de frivillige organisasjonene. Regjeringen mener at kulturlivet, frivilligheten og medieoffentligheten er selvstendige byggestener i samfunnet. De skal kunne utvikle seg mest mulig på egne premisser uten statlig overstyring, men det offentlige skal legge til rette for utvikling og et mangfold av private og offentlige finansieringskilder.

Med dette ønsker regjeringen å bidra til at frivilligheten vokser frem nedenfra med en utvikling på egne premisser, gjennom blant annet brede og ubyråkratiske støtteordninger. Dette er positivt for de frivillige organisasjonene, der kun et fåtall av kulturvernorganisasjonene i dag mottar grunnstøtte for sin virksomhet. Det er også positivt at regjeringen vil forbedre momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner, men her skulle vi gjerne sett at de heller tok steget ut og lovet fullfinansiert og rettighetsfestet momskompensasjon.

Prioriteringen av tiltak rettet mot barn og unge fortsetter. Dette mener vi er positivt. Vi savner imidlertid tilsvarende tiltak for andre grupper, spesielt godt voksne, da vi vet at dette bidrar i stor grad til både helse og trivsel, og til høyere aktivitet i lag og foreninger.

Vil gjøre kulturarven tilgjengelig

Regjeringen vil også legge til rette for økt næringsvirksomhet knyttet til museer og kulturarv. Dette er en satsing som byr på spennende muligheter for sektoren, og som også støtter opp om regjeringens satsing på kulturbasert reiseliv. Med dette støtter regjeringen også opp om fokuset på «vern gjennom bruk», som lenge har vært et slagord for mange av kulturvernorganisasjonene. Dette vil bidra til å gjøre kulturarven tilgjengelig for alle, og legge til rette for formidling, opplevelser og økt engasjement.

Regjeringen legger frem mål, som favner både museer, arkiv og frivillige organisasjoner:

  • Gjøre vår nasjonale kulturarv mer tilgjengelig ved å styrke museenes forsknings- og formidlingskompetanse.
  • Legge bedre til rette for digitalisering av arkivsektoren og formidlingsvirksomhet i museene.
  • Gjennomføre en utredning som vurderer næringspolitiske sider ved den immaterielle kulturarven.

Tiltak for videreføring av kompetanse

Regjeringen legger også opp til å styrke arbeidet med håndverkets status og videreutvikle et nordisk samarbeid om utdanning innen små og utsatte håndverksfag i kulturfeltet. Dette er i tråd med innspill fra kulturvernfeltet i forbindelse med en utredning av yrkesfagene. Det er også positivt at regjeringen vil styrke det frivillige, åpne og ubyråkratiske opplæringstilbudet i frivillig sektor, i regi av blant andre studieforbundene.

Kulturminnevern som eget avsnitt
Det er gledelig å se at regjeringen har innført et eget avsnitt om kulturminner i regjeringserklæringen, under kapittel 13: Klima- og miljø. Her står det blant annet at «Regjeringen vil videreutvikle ordninger som motiverer til å bevare både materiell og immateriell kulturarv, og ivareta nye funn slik at også fremtidige generasjoner får glede av viktige kulturminner.»

I den forbindelse skal det utarbeides en ny Kulturminnemelding, med status for 2020-målene, og utvikling av nye nasjonale mål for området. Dette har Kulturvernforbundet etterspurt og ser frem til. Samtidig vil vi fortsette å jobbe for at denne meldingen ses i sammenheng med Kulturmeldingen og Frivillighetsmeldingen (begge under utarbeidelse), for å sikre en samordning av feltet.

Klima- og miljødepartementet har i tillegg flere viktige punkter i regjeringserklæringen:

  • Styrking av fartøyvernet og tilpassing av regelverk
  • Styrking av Kulturminnefondet og
  • Sikring av vedlikehold av verneverdige kirkebygg.

Regionreform og ansvar
Regjeringen skriver i erklæringen at kulturminnevernet i fylkeskommuner og kommuner skal styrkes, gjennom utvidet ansvar, kompetanse og insentiver, samtidig som staten skal ivareta det nasjonale ansvaret. Dette blir et viktig arbeid i tiden fremover, og her må de frivillige kulturvernorganisasjonene brukes som en ressurs. Organisasjonene forvalter verdifull kompetanse og erfaring landet over, og må inviteres inn i beslutningsprosesser, og ikke kun som høringsinstans, på nasjonalt og kommunalt plan.

Kulturvernforbundet og de frivillige kulturvernorganisasjonene ser frem til å bistå i dette viktige arbeidet!

Regjeringserklæringen skaper store forventninger om at den nye regjeringen vil føre en offensiv kulturvernpolitikk fremover.