Statsbudsjettet 2018

Publisert: 13.10.2017 av Kulturvernforbundet
  • Skriv ut

Nok en gang blir den frivillige kulturvernbevegelsen nedprioritert i statsbudsjettet.

Den frivillige kulturvernbevegelsen i Norge består av 230 000 mennesker organisert i 24 medlemsorganisasjoner. Den samfunnsmessige gevinsten som de frivillige bidrar med er enorm i forhold til den beskjedne investeringen. Å la mennesker få drive med frivillig kulturvernarbeid er med andre ord «god butikk» for det offentlige. Likevel ønsker ikke regjeringen å bidra til å styrke dette feltet. Det er dårlig nytt for frivilligheten og dugnadsånden. Det er dårlig nytt for aktivitetene og opplæringen i de lokale lagene. Det er dårlig nytt for bevaringen og forståelsen av vår felles kulturarv og historie. Og det er dårlig nytt for samfunnsøkonomien.

Statsbudsjettet byr på noen alvorlige kutt i kulturvernsektoren, blant annet i tilskuddene til Studieforbundet, Kulturminnefondet og Riksantikvaren (både i Post 71: Tilskudd til freda kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap og i Post 72: Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner). Landbruks- og Matdepartementet har også foreslått store kutt i sine tilskuddordninger. Dette viser en klar nedprioritering av feltet, og mangel på langsiktighet, strategi og helhetlig tenkning.

Et lite lyspunkt er at Kap. 329 Arkivformål foreslås økt fra 394 488 000 til 413 890 000. Det gis med andre ord mer til arkivformål herunder digitalisering av arkiver. Dette er et etterlengtet løft som arkivsektoren har etterspurt lenge. Les Arkivforbundets reaksjoner på statsbudsjettet her

Frivillighetens viktigste sak er også blitt nedprioritert. I statsbudsjettet foreslår regjeringen å bevilge 1,35 mrd. kroner til momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. Det betyr at bevilgningen er justert for forventet lønns- og prisvekst. Dermed får organisasjonene en lavere andel av momsutgiftene kompensert for fjerde år på rad. Les Frivillighet Norges syn på statsbudsjettet her 

Vi legger også merke til at regjeringen eksplisitt har valgt å erstatte 2020-målene med nye nasjonale mål for kulturvernet.

Det mest dramatiske i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 er kuttet på 22,5 millioner til voksenopplæring. Norges Husflidslag får støtte til over 60 000 kurstimer gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon. Går forslaget gjennom har det stor betydning for lokallagenes mulighet til å drive opplæring med høy kvalitet innenfor blant annet tradisjonelt håndverk. Les Norges Husflidslags syn på statsbudsjettet her

Les Forbundets Kystens reaksjoner på statsbudsjettet her

Les Norsk Forening for Fartøyverns reaksjoner på statsbudsjettet her