Statsbudsjettet 2019: Et lite ambisiøst budsjett

Publisert: 09.10.2018 av Kulturvernforbundet
  • Skriv ut

Vi har sett nærmere på Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 og kan konkludere med at det er et lite ambisiøst budsjett for kulturvernsektoren

 

For kulturvernorganisasjonenes del er det spesielt tre departement som er viktige og som vi har sett litt nøyere på: Kulturdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Samferdselsdepartementet.

Kulturdepartementet

Regjeringens kulturbudsjett er på 14,8 milliarder kroner og er en økning på 640 millioner, eller 4,5 prosent fra i fjor. Dette er selvsagt flott, og litt som forventet etter at Venstre inntok statsrådsposten i Kulturdepartementet. Vi er veldig positiv til regjeringens frivillighetspolitikk.

Regjeringen foreslår å øke momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner med 134 millioner kroner. Dette er en økning på ca 10 % slik at den totale potten ender opp på over 1,5 milliarder kroner. Dette er et bra og nødvendig steg dersom man skal oppnå målet om full momskompensasjon for frivilligheten. Vi forventer da at regjeringen følger opp med samme økninger i årene som kommer.

Det er også positivt at det settes av midler til videreføring av forskningsprosjektet «Sivilsamfunn og frivillig sektor 2018-2020». Hovedformålet for forskningsprogrammet er å framskaffe ny forskning og følge utvikling og endring over tid i sektoren. Hovedforskningstemaer er «perspektiver på deltakelse», «sivilsamfunn og frivillig sektor i endring» og «rammevilkårene for frivillig sektor». Det er viktig å innhente kunnskap om den viktige rollen og samfunnsnytten de frivillige kulturvernorganisasjonene bidrar med, og vi ser frem til den kommende frivillighetsmeldingen.

Kulturrådet skal nå i gang med et tilsvarende forskningsprosjekt for det frivillige kulturvernet. Kulturvernutvalget har pekt på behovet for mer inngående og forskningsbasert kunnskap om denne aktiviteten og feltets praksiser. Tidligere i år fikk Kulturdepartementet fremtidsanalysen de hadde bestilt, med særskilt vekt på kulturbruk og deltakelse i kulturlivet. Analysen pekte på trender i samfunnet og skal brukes som del av kunnskapsgrunnlaget for kulturmeldingen. Det stakes altså ut en ny politisk kurs for kulturfeltet. Inntil videre er det ingen reelle endringer i rammebetingelsene til de frivillige organisasjonene.

Norsk Kulturfond får en samlet økning på 32,7 millioner fra i fjor til kr. 982 180. I dette ligger fagområdet kulturvern som kun får en ubetydelig økning fra 34,4 mill til 35,1. Dette er en nedjustering dersom man legger prisveksten til grunn og er svært skuffende da mange kulturvernorganisasjoner får støtte herfra. Vi mener at rammene i denne potten må økes.

Regjeringen viderefører satsingen på arkiv og digitalisering, som er viktig for hele kulturarvfeltet. Det er også satt av 1 million kroner til Kulturalliansen, og dette er veldig bra.

Klima- og miljødepartementet

Budsjettforslaget fra Klima- og miljødepartementet innebærer ingen store endringer eller overraskelse. Det er ingen reell økning til fartøyvern hvis man legger inn prisvekst. Dette er ikke i tråd med Regjeringserklæringen som lovet en satsing på fartøyvern. Denne potten burde vært større når det samtidig understrekes i budsjettforslaget at «…fartøy skal ha et ordinært vedlikeholdsnivå innen 2020».

De nye nasjonale målene som ble lansert i fjor – og som vi kommenterte var altfor vage og lite forpliktende – er man nå gått bort fra og i budsjettforslaget vises det isteden til 2020-målene. Nye mål og tiltak skal utarbeides i tråd med ny kulturminnemelding, og dette vil også få føringer for den nye oppgavefordelingen som er lansert i forbindelse med regionreformen. Regjeringen foreslår at kulturminnepolitikken skal bli mindre fokusert på objektene og mer på verdiskaping og samfunnsnytte. Det er også vektlagt at kompetansen i regionene må økes i tråd med oppgaveoverføring, og at det må legges til rette for gode systemer for saksbehandling og likebehandling.

Grunnstøtten til kulturvernorganisasjonene er uendret, og tar man høyde for prisvekst er den faktisk redusert.

Det er veldig positivt at driftsstøtten til Fortidsminneforeningens museumsdrift på 5 millioner kroner nå er blitt en fast post på statsbudsjettet. Dette er veldig viktig for at Fortidsminneforeningens eiendommer kan holdes åpne for allmennheten, og er viktig med tanke på regjeringens satsing på kulturturisme.

Økningen til Kulturminnefondet på 4,1 millioner kroner er i tråd med satsingen skissert i Regjeringserklæringen. Likevel mener vi at denne økningen burde vært større når man ser på økningen i antall søknader til fondet, og hvor mye ekstra verdiskapning dette fører til. Den foreslåtte økningen til Kulturminnefondet blir spist opp av prisveksten og er dermed ingen reell økning.

Regjeringen foreslår å øke satsingen på verdensarvområdene og gir også økte bevilgninger til kulturminner i privat eie. Støtten til Tekniske- og industrielle kulturminner reduseres.

Samferdselsdepartementet

Under samferdselsdepartementets budsjettforslag finner vi svært lite å glede oss over. Vi mener at Samferdselsdepartementet nok en gang forsømmer sitt sektoransvar for kulturvern. Selv om samarbeid med de frivillige organisasjonene er understreket i Nasjonal transportplan, gjenspeiles dette ikke i budsjettet.

Norsk Jernbanemuseum får 29 mill. kr. Til drift. Herunder settes det av 1 million kroner til ordningen med prosjektstøtte til historiske jernbaneformål. Prosjektstøtten bygger opp om frivillig innsats for å bevare kulturminner i jernbanen og ytes til museumsrelaterte enkeltprosjekter og tiltak, bevaring, restaurering. Denne potten er uendret og bør økes.

Kystverket får en prosentvis økning på 2,6 prosent. Budsjettet er mindre detaljert i år enn tidligere, og sier lite om vedlikeholdsoppgaver omkring fyr og andre kulturminner.

I fjorårets budsjett ble det understreket at samarbeidet med frivilligheten var viktig med tanke på å forbedre forvaltning og alternativ bruk av fyrstasjonene. I år er ikke frivilligheten nevnt i det hele tatt. Det er heller ikke Kystverksmuseene eller Norsk fyrhistorisk forening

Kulturvernforbundet mener at det fremlagte statsbudsjettet vitner om en lite ambisiøs og helhetlig politikk på kulturvernfeltet.