Korona

Med tanke på korona-situasjonen har vi laget en liten oversikt over hvilke regler og retningslinjer som bør følges når dere skal avholde et kulturminnedagsarrangement i 2020.

Som en konsekvens av korona-utbruddet ble kulturminnedagene i 2020 bli utvidet til å gjelde hele høsten. Dette for at flest mulig lokale arrangører kan planlegge og tilrettelegge for gode og trygge arrangement med tanke på smittevern.

Med bakgrunn i situasjonen som oppsto i mars ble mange tiltenkte arrangement lagt på is og planleggingen stoppet opp. Det var rett og slett usikkert når man kunne avholde åpne arrangement med publikum og deltagere til stede.

 

Videohilsen fra Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn til årets kulturminnedagsarrangører:

 

 

Krav til arrangører i henhold til Covid-19-forskriften til Folkehelseinstituttet:

 • Fra og med 15. juni 2020 er det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 200 personer. Med inntil 200 personer menes deltakere, tilskuere, eventuelle foresatte/søsken/ledsagere og andre som er tilstede uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement regnes ikke som en del av deltakerantallet ved arrangementet.
 • De som er tilstede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og avstanden må kunne holdes under hele arrangementet.

Arrangøren er ansvarlig for:

 • å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal denne slettes etter 10 dager.
 • å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet
 • å følge relevante standarder om smittevern
 • å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet

Det gjøres fortløpende vurderinger om å åpne opp for arrangementer med flere enn 200 deltagere, men det vil ikke åpnes opp for flere enn 500 deltagere før 1. september.

Dersom det er hensiktsmessig så anbefales det at kulturminnedagsarrangementet har en forhåndspåmelding, men dette er ikke påkrevet. Dere bør derimot lage en liste med navn og telefonnummer til de som er til stede. Det holder med et navn og nummer på hver liten gruppe som tilhører samme familie, husstand e.l. med hensyn til eventuell smittesporing.

For alle arrangementer må det legges en plan for gjennomføring for å sikre god smittevernhåndtering. Arrangøren må selv gjøre en risikovurdering og avgjøre hvordan kravene til gjennomføring skal overholdes og om det er forsvarlig å avholde arrangementet. Derfor er det viktig å sette seg inn i gjeldende råd for smittevern.

Følgende generelle tiltak bør være på plass for å redusere smitterisiko:

 • Tilstrekkelig kapasitet og ressurser for en god gjennomføring
 • Gi informasjon på forhånd til deltakere og ansatte/frivillige om at personer som mistenker at de kan være syke med det nye koronaviruset ikke skal komme på arrangementet. Dette gjelder også personer som er i hjemmeisolasjon eller i karantene.
 • God kapasitet for håndhygiene, enten håndvask med såpe og vann eller desinfeksjonssprit. Dette er spesielt viktig ved toalettområder og ved spisesteder.
 • Informasjon om generelle hygieneråd (for eksempel plakater).
 • Tilrettelegging for å unngå trengsel der deltakere forventes å lage kø eller samles i klynger. God oppmerking (for eksempel tape på gulvet, markering på bakken e.l.) kan underlette dette. Der flere grupper skal samles kan ulike oppmøtetider /sted vurderes, og oppmøtested for gruppene bør være tydelig merket med fargekodede skilt, bånd e.l.
 • Det anbefales å dele deltagerne inn i mindre grupper for å redusere antall kontakter. Da kan man redusere smitterisiko, lette arbeidet ved en eventuell senere smitteoppsporing og hindre at mange må følges opp med testing eller karantene.
 • Forsterket renhold (for eksempel på kjøkken, matserveringsområder, toaletter og hyppige kontaktpunkter).
 • Informasjon om symptomer på sykdom, hva deltagere/utøvere/publikum skal gjøre hvis de får symptomer under arrangementet og hvor de skal henvende seg (for eksempel plakater).
 • Større arrangementer bør i samarbeid med lokal helsetjeneste ha en plan for hvordan mistenkt smittede skal håndteres. Vurder konsekvensene for personer som blir syke eller nærkontakter som er avhengig av fly eller offentlig transport for hjemreise. For disse kan det være behov for isolasjon/karantene på hotell eller lignende.

Vi oppfordrer alle kulturminnedagsarrangører til å holde seg oppdatert på myndighetenes råd og regler for arrangement.

En samlet oversikt over gjeldende regler finner du her