Norske Parker

Norske Parker er en landsdekkende nettverksorganisasjon for de norske regionalparkene. Sammen skaper vi levende landskap gjennom ivaretaking, utvikling og samarbeid.

07.12.2020

Norske Parker ble stiftet i 2011, og har i dag 9 medlemmer i regionalparker over hele Norge.

Parkene utløser frivillighet og sosial verdiskaping gjennom langsiktige partnerskap, samhandling og medvirkning.  Parkene er organisert under Norske Parker, og er forankret i den Europeiske landskapskonvensjonen.

Parkene vil i sin struktur og virksomhet søke å være lokalt og regionalt forankret. Lag og organisasjoner, det offentlige og næringslivet skal søke et forpliktende og langsiktig samarbeid med utgangspunkt i en parkavtale/charter. Parkene vil øke lokalsamfunnets verdsetting og ivaretaking av natur- og kulturverdier, slik at disse bidrar til bred verdiskaping.  Formidling, engasjement og deltakelse står sentralt i denne prosessen. Parkene har en bred og bærekraftig tilnærming til verdiskaping. Med forankring i den Europeiske landskapskonvensjonen vil parkene fremme:

Økonomisk verdiskaping gjennom en bærekraftig foredling av lokale ressurser og en styrking av lokale produkter og tjenester.

Miljømessig verdiskaping gjennom en landskapsforvaltning som sikrer skjøtsel av landskap slik at forandringer som forårsakes av sosiale, kulturelle, økonomiske og miljømessige prosesser styres og samordnes, med sikte på en bærekraftig utvikling gjennom å styrke mobilisering, medvirkning, koordinering og langsiktighet i parkenes virksomhet

Kulturell verdiskapning gjennom å styrke kunnskapsoppbygging og formidling av landskap, lokalhistorie, kulturminner og natur-/kulturverdier.