Min kulturminnedag – En turdag langs Skreiabanen

Foto: Røisli, Sigurd Bernhard / Mjøsmuseet

Arrangør: Østre Toten kommune i samarbeid med lokale lag og foreninger

Sted: Stasjonsbyggene og banestrekningen fra Skreia til Kolbu

Tid: Mandag 7.9 09:00-14:00

Universelt utformet: Nei

Dagen legges inn som en obligatorisk post i det lokale programmet for Den kulturelle skolesekken for et trinn på baneskolen og et trinn på ungdomsskolen.

Formål

 • Formidle kommunens kulturhistorie til barn og unge
 • Få til en dialog med barn og unge om samfunnsendringer sett i historisk perspektiv

Målgruppe

 • 3. eller 4.trinn
 • 8. eller 9.trinn

Ca. 140-160 elever pr. trinn

Tidsramme pr. opplegg

 • En skoledag fra kl. 9-13/14
 • Gjennomføring ferdig i løpet av uke 36, 6.-10.september

De ulike skolene vil ha ulike startpunkter langs turvegen.

Vårt utgangspunkt for å oppnå målene

Skreiabanen åpnet i 1902, og ble formelt nedlagt i 1988.
I dag er dette en fin turveg gjennom kulturlandskapet.

Skreiabanen:

 • 22 km lang jernbane fra Skreia til Reinsvoll.
 • Mellom endestasjonene Skreia og Reinsvoll var det 5 stasjoner; Bilitt, Kraby, Lena, Kolbu, Bøverbru og 5 holdeplasser – fra ca. 1932; Vennevold Schjøll, Smeby, Narum og Flaten.
  Banen hadde mer enn 30 bevoktede planoverganger.
 • Østre Totens jernbanetilknytning ble diskutert i mer enn 20 år og ulike alternativer ble lansert før banen endelig ble vedtatt i 1897.
 • Ved valg av plassering av jernbanen ble det mer lagt vekt på praktisk fremkommelighet i terrenget og togdrift, fremfor tilpasning til etablerte veier og husklynger/tettsteder.
 • Etter hvert tok konkurransen fra bil, lastebiler og busstransport over mye av trafikken på banen. Da banen ble besluttet nedlagt gikk kun liten del av distriktets transport på banen, og skinnegangen var i en svært dårlig forfatning.

Jernbanen forandret Toten

 • Jernbanen økte bygdas kontakt med omverdenen.
  • Tidligere hadde handel og reising i stor grad vært avhengige av dampskipsvirksomheten på Mjøsa. Det betydde mange måneder med stopp i kommunikasjonen når isen la seg. Veien sydover gjennom Skreifjellene var åpnet i 1891.
  • Landets første biler kom rundt århundreskiftet, men veiene var dårlig utbygd og bilene var få. Det skulle enda gå mange tiår før bilen ble allemannseie.
 • Post og nyheter kom raskere med jernbanen.
  • Fram til 1924 brakte togene værvarsling. Radioen kom i 1920-åra.
 • Handelsjordbruket fikk helt andre rammevilkår.
  • Godstrafikken var i stor grad basert på landbrukets behov.
  • Bøndene fikk fraktet ferskvarer ut av distriktet mye raskere enn tidligere.
 • Med åpningen av Skreiabanen i 1902 vokste det fram nye tettsteder. Omkring stasjonene vokste det fram butikker, hoteller, håndverksbedrifter, post- og telegraf og villabebyggelse.
 • Stedsnavnene Skreia og Lena ble også innført av NSB

I løpet av juni i år skal kommunen sette 50 aktivitetsbenker langs den nedlagte Skreiabanen, som i dag er en populær turveg gjennom kulturlandskapet. Målet for prosjektet er å stimulere til aktivitet og utjevne sosiale helseforskjeller. Benkene skal kunne brukes til trim, rekreasjon, opplevelse og undervisning.

Plasseringen av benkene vil følge universell norm for utforming, ca. 100 meter mellom hver benk. strekningen Kraby til Kolbu + en benk på Bilitt og en på Skreia stasjon.

Aktivitetsbenkene får en heldekkende ryggplate, utformet som en togbillett.

Her blir det forslag til treningsøvelser man kan gjøre ved benken, gåter og turleker for bank, dikt, kulturhistoriske bilder og informasjon samt informasjon om villblomster man oppleve langs stekningen og hva som dyrkes på stedene man passerer.  Benkene vil også ha en QR-kode der man ledes videre til ytterligere informasjon om ulike tema.
På denne måten vil aktivitetsbenkene kunne fungere både som Treningsløype, Tursti for barn og familier, litteratursti og Kultur-/ natursti.

Andre ting som bygger opp under opplevelse langs Skreiabanen:

Kraby stasjons venner har fått laget en flott film om villblomster, som det er mange av, langs linja.
Naturhistorisk museum har et hefte der man kan registrere/ krysse av for hvilke blomster man finner.

Alle stasjonsbygningene på Skreia, Kraby og Lena er merket med kulturhistoriske Blå skilt, som forteller om bygningens funksjon.

I dag brukes flere av bygningene til ulike kulturformål, og kan holdes åpne ved ulike arrangementer:

 • Skreia: Godshuset brukes som forsamlingslokale/ kulturkafe i regi av Initiativ Skreia.
 • Kraby stasjon, eies av Kraby stasjons venner. Bygget fremstår autentisk og er nærmest å regne som et museum.
 • Lena: I Godshuset er det ungdomsklubb og i Ekspedisjonsbygget har Østre Toten frivilligsentral sine møterom og kontor. BUA holder også til på Lena stasjon.

I DKS-sammenheng er det tidligere utarbeidet en tidslinje, som kan brukes i ulike undervisningssammenhenger. Tidslinja består av store finerplater og bildekort som plasseres på tidslinjene slik at man enkelt kan se samfunnsutviklingen.

Kommunen er også i ferd med å utvikle en StoryPhone- der man ved hjelp av mobil teknologi kan oppleve lyd, film, bilder, tekst og quiz knyttet til utvalgte geopunkter.

«Min kulturminnedag» 

 • Det utformes et pedagogisk opplegg for dagen.
  Dette kan f.eks være oppgaver som skal løses underveis.
 • Vi vil ha mannskap ute har ansvar for å dra i gang dialoger.
 • Stikkord: Samferdsel / kommunikasjon og næring
  • Hvordan er det å vokse opp i dag kontra tidligere
  • Ulike former for kommunikasjon før og nå
  • Landbruksnæringas utvikling
  • Hva hadde skjedd om staten hadde valgt en annen banestrekning og tilknytting for Skreiabanen?
 • Åpne stasjonsbygninger med ulike aktiviteter.
 • Matstasjoner for servering av tradisjonsmat.

 

For realisering av Min kulturminnedag er vi helt avhengige av flere, ulike, samarbeidspartnere.

Eventuelle tilskuddsmidler vil bli brukt til godtgjøring av samarbeidspartnere og til utforming av et pedagogisk opplegg for dagen.

Hovedarrangør

Østre Toten kommune, Kulturenheten