Bli medlem

Norges Kulturvernforbund er en paraplyorganisasjon for frivillige kulturvernorganisasjoner. Vi har ikke personlige medlemmer.

Hvorfor bli medlem hos oss?

Bli del av nettverket vårt og en del av den store kulturvernbevegelsen

 • Vi samordner det frivillige kulturvernfeltet og jobber politisk for å bedre de økonomiske rammene til medlemsorganisasjonene
 • Vi arrangerer faglige seminarer, konferanser og regionmøter
 • Vi informerer, yter service og rådgir våre medlemsorganisasjoner
 • Vi tilbyr gratis møtelokaler og kontorleie i Kulturvernets hus

 

Krav til medlemsorganisasjoner:

 • landsdekkende organisasjon
 • demokratisk og ikke-kommersiell
 • arbeidsområde materielt eller immaterielt kulturvern (herunder faste kulturminner, bevegelige kulturminner, kystkultur, bygningsvern)
 • arbeide i samsvar med formålsparagrafen til Norges Kulturvernforbund:

«Norges kulturvernforbund er fellesorgan for organisasjoner innen kulturminnevernet og skal arbeide for å styrke kulturvernets / kulturarvens rolle i norsk samfunnsliv ved å:

 • øke kjennskapen til og interessen for historie og kulturvern
 • støtte arbeidet for registrering, innsamling, vern, bruk og formidling av kulturminner
 • bedre rammevilkårene for kulturvernet»

 

Norges kulturvernforbund samordner saker av felles interesse og fremmer slike saker for myndighetene. Opptak av nye medlemsorganisasjoner fattes formelt på landsmøtet, som holdes i partallsår. Neste landsmøte er i 2022 i Trondheim. Vi anbefaler å begynne en søknadsprosess med å kontakte sekretariat eller styreleder i god tid før formell søknad skal sendes.

 

Assosiert medlemskap i Norges Kulturvernforbund

Som assosierte medlemmer kan opptas organisasjoner som har kulturvern som en del av aktiviteten, og som for øvrig tilfredsstiller krieriene om å være en demokratisk, ikke-kommersiell og landsdekkende organisasjon.

Opptak av assosierte medlemsorganisasjoner gjøres fortløpende av styret i Norges Kulturvernforbund.

Assosierte medlemmer vil ha tilgang til de samme medlemsfordelene som vanlige medlemmer, men vil kun ha talerett (ikke stemmerett) på landsmøtet.

For ytterligere spørsmål om medlemskap, ta kontakt med oss på post@kulturvern.no

 

Medlemskontingent i Kulturvernforbundet

Ingen medlemsorganisasjon betaler mindre enn kr 1000,- og mer enn kr 10 000,- i årlig kontingent. Medlemsorganisasjoner med mer enn 1000 personlige medlemmer betaler kr 1,- pr. medlem. Paraplyorganisasjoner betaler kr 100,- pr. medlem. Organisasjoner som i all hovedsak har institusjonsmedlemmer betaler kr 25,- pr. institusjonsmedlem. Kontingenten beregnes på grunnlag av innbetalt kontingent/medlemstall pr. 31/12 forrige år.

 

Er du interessert i historie, håndverkstradisjoner, kulturarv, slektsforskning e.l.?

Bli medlem i en av våre 29 medlemsorganisasjoner!