Bevar Kjeller flyplass

Kulturvernforbundet har i dag sendt et brev til kommunestyret i Lillestrøm med en klar oppfordring om å bevare Kjeller flyplass og tilrettelegge for veteranfly og luftfartøysenter. Les brevet her:

21.03.2023

Norges kulturvernforbund uttrykker med dette vår støtte til bevaring av Kjeller flyplass.

Kulturvernforbundet er paraplyorganisasjonen for de landsdekkende kulturvernorganisasjonene. Våre 31 medlemsorganisasjoner har rundt 270 000 medlemmer til sammen, som med spisskompetanse og stort engasjement legger ned rundt syv millioner timer i året for å ta vare på, formidle og videreføre kulturarven vår, til glede for hele nasjonen. Regjeringen omtaler kulturvernorganisasjonene som selve bærebjelken på kulturvernområdet, og understreker at deres innsats er avgjørende for å ta vare på den delen av kulturarven som ikke er på museum.

I Kulturmiljømeldingen som Klima- og miljødepartementet la frem i 2020, ble det lansert nye nasjonale mål om å ta vare på et mangfold av kulturmiljø, som grunnlag for kunnskap, opplevelse og bruk. Et annet mål, var å øke engasjementet, slik at alle kan være med å ta ansvar.

Norsk Forening for Luftfartøyvern og Norges Luftsportsforbund er to av våre medlemsorganisasjoner som tar sitt ansvar alvorlig. Sammen med de andre flymiljøene har de stått på i mange år for å bevare Kjeller flyplass. Vi takker dem for denne viktige innsatsen, og støtter deres budskap i det pågående arbeidet for å bevare en av Europas eldste flyplasser og en viktig del av Norges historie.

Vi er kjent med de ulike interessene på Kjeller, og har fulgt prosessen nøye. Når saken nå skal avgjøres, minner vi om en viktig ting: når kulturminner går tapt – eller kulturmiljø som her på Kjeller, så er de borte for alltid. Her har dere et ansvar. Det er ikke bare å «flytte aktiviteten», slik noen har foreslått. Vi er også kjent med at Riksantikvaren er i gang med en fredningsprosess, der blant annet rullebanen vurderes fredet. Dette må tas hensyn til og støttes opp om.  Vi anser Kjeller flyplass til å være et viktig nasjonalt kulturmiljø med stor historisk kulturminneverdi, og at den derfor må bevares med en tilpasset veteranflystripe og med et nasjonalt luftfartøysenter.

«Vern gjennom bruk» er et gyllent mantra i kulturvernbevegelsen. Det betyr at kulturminnene skal benyttes i sin opprinnelige form. For veteranflyene vil det si i luften, og man er da helt avhengige av de fasilitetene som i dag allerede befinner seg på Kjeller flyplass, og at man beholder kompetansen på et nasjonalt luftfartøysenter som er tilknyttet flyplassen. Vi har i dag en rekke bygningsvernsentre og fartøyvernsentre landet rundt som representerer de største fagmiljøene for restaurering og istandsetting av bygninger og fartøy, og som er enormt viktige i forhold til videreføring av kunnskap og kompetanse, formidling og opplevelser. Sentrene er også viktige i forhold til rekruttering og sysselsetting. Vi mener det er viktig å se dette i sammenheng, slik at verdien – og potensialet – kommer tydelig frem. Et luftfartøyvernsenter og veteranflyaktivitet på Kjeller bidrar til en viktig verdiskaping i samfunnet, og er en nødvendig forutsetning for at vi skal klare å ivareta den rike og viktige kulturarven og historien til norsk luftfart.

Vi mener at Kjeller flyplass representerer en del av kulturarven som har nasjonal verdi. Rullebanen, byggene og anleggene på bakken hører sammen, som en del av et unikt og intakt kulturmiljø. På Kjeller finnes det også en stor samling av flygedyktige veteranfly, og landets største veteranflymiljø. Det er viktig at dette bevares, og aktiviteten som har vært her siden 1912, kan opprettholdes.

Det vil være katastrofalt for den norske luftfartshistorien dersom Kjeller ikke blir bevart på en slik måte at veteranflyaktiviteten kan videreføres og videreutvikles med et luftfartøysenter. Det vil være et stort tap for lokalmiljøet og den lokale identiteten, og Kjeller, Lillestrøm og Romerike vil bli et kulturelt fattigere område. Fremtidens innbyggere vil kaste en nådeløs dom over et slikt katastrofalt vedtak og spørre seg selv om hva i all verden man tenkte på da dette helt unike kulturmiljøet ikke ble godt nok ivaretatt for fremtiden. Kulturvernforbundet er dypt bekymret for at man skal velge kortsiktige profittløsninger på bekostning av et svært viktig nasjonalt kulturmiljø, og ber dere derfor om å støtte et forslag hvor en bevaring av veteranmiljøet, flyplassen og luftfartøysenteret inngår som et sentralt ledd i en unik byplanlegging.

Vi takker for at dere tar disse betraktningene med i vurderingen i behandlingen av saken.

 

Mvh

Jørn Holme                                                                               Toril Skjetne
Styreleder                                                                                 Generalsekretær
Norges kulturvernforbund                                                    Norges kulturvernforbund