De alternative statsbudsjettene: Vi har gitt partiene terningkast.

Den siste uken har opposisjonspartiene lagt frem sine alternative statsbudsjett. Vi har tatt på oss våre kulturvernbriller for å se nærmere på hvilket parti som er det mest kulturvernvennlige. Og vi har gitt partiene terningkast!

21.11.2019

Det sies ofte at det er lett å sitte i opposisjon når den norske statens midler skal fordeles. Man sitter ikke med det samme ansvaret for hvordan pengene skal fordeles og dermed kan det være lettere med lovnader om mer støtte.

Vi kan i så måte slå fast at samtlige opposisjonspartier leverer et bedre alternativ enn hva regjeringen la frem tidligere i høst.

Kulturvernforbundet har i høst vært tilstede i budsjetthøringer i tre forskjellige komiteer, sendt innspill til stortingsrepresentanter fra både regjering og opposisjon, og hatt møter med opposisjonspartier på Stortinget.

På bakgrunn av dette har vi sett på de alternative budsjettene og dristet oss til å gi de forskjellige partiene terningkast på sine budsjettforslag:

 

  Senterpartiet

Senterpartiet leverer det beste alternative budsjettet på vårt felt. I sitt forslag til kulturbudsjett er listen med de tre viktigste prioriteringene som søt musikk i ørene til oss som holder på med frivillig kulturvernarbeid.

Et viktig signal fra Senterpartiet er at de ønsker å øke momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner med 140 millioner kroner. Dette er en sterk opptrapping som Senterpartiet ønsker skal være en rettighetsfestet ordning med fullt fritak på moms for frivillige organisasjoner.

Det mest gledelige er at Senterpartiet lanserer en kultuminnepakke på 152,2 millioner kroner. Her er det mange gode forslag for å styrke hele feltet, fra arkeologi, til kirkebygg, fartøyvernsenter og økt tilskudd til verdensarven. Vi gleder oss over at Senterpartiet ønsker å øke tilskuddet til Kulturvernforbundet og flere av våre organisasjoner som Fortidsminneforeningen, Norsk Kulturarv, Norges Husflidslag og Landslaget for lokalhistorie. I tillegg er det gledelig å se at de ønsker å sette av 10 millioner kroner til bevaring av den gamle Krigsskolen i Tollbugata. Senterpartiet ønsker også å styrke Kulturminnefondet med 20 millioner kroner

Det er også veldig viktig for det frivillige kulturvernet at støtten til Studieforbundene økes. Senterpartiet foreslår å øke denne støtten med 20 millioner kroner.

Det eneste minuset ved Senterpartiets budsjettforslag er at de ønsker å kutte 18 millioner til administrasjonen i Kulturrådet. Dette er et stort kutt i et fagdirektorat som vi mener burde styrke sin kompetanse og portefølje på kulturvernfeltet, ikke svekkes.

Terningkast fem

Les hele Senterpartiets alternative budsjett her

 

  SV

SV levere også et godt alternativt budsjett på kulturvernfeltet. Vi er glad for at de ønsker å styrke kulturvernorganisasjonene under Klima- og miljødepartementet med 3 millioner øremerkede midler. I tillegg ønsker de å styrke Fortidsminneforeningens museumspott med 1 million kroner. Dette er midler som ville kommet svært godt med i de frivillige organisasjonenes arbeid med å ivareta og formidle kulturarven.

SV ønsker en regelstyrt ordning som gjør at frivillige organisasjoner får en momskompensasjon på 85 prosent, og setter av 100 millioner til dette. Vi synes ikke dette er ambisiøst nok, da all frivillighet burde være fritatt for moms.

Det er gledelig å se at SV vil styrke Studieforbundene med 10 millioner, og at de har lagt til 1 million kroner ekstra til Hardanger fartøyvernsenter.

Den kanskje største og viktigste økningen på SVs alternative budsjett ligger i styrkingen av Norsk kulturfond med 53,5 millioner kroner. I tillegg til dette vil SV sette av 10 millioner kroner til regionale kulturfond. En styrking av denne potten vil bety en økning i driftsstøtten til de frivillige kulturvernorganisasjonene, samt en mulighet for at kulturvernorganisasjoner som ikke mottar driftsstøtte i dag vil kunne få denne muligheten.

SV foreslår gode økninger på Kulturvernfeltet, men er litt mer beskjedne på pengesummene enn hva Senterpartiet er. Men i motsetning til Senterpartiet ønsker de ikke å kutte i administrasjonen til Kulturrådet og Riksantikvaren.

Terningkast fire

Les hele SVs alternative budsjett her

 

  Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet ønsker akkurat som SV å styrke momskompensasjonen for frivillige organisasjoner med 100 millioner kroner. Som de har signalisert tidligere ønsker Arbeiderpartiet en opptrapping av hele kulturbudsjettet til 1 prosent av statsbudsjettet.

En styrking av Kulturfondet og opprettelse av regionale kulturfond på til sammen 65 millioner kroner er et godt og ambisiøst forslag som kan gi kulturvernorganisasjonene og de lokale lagene friske midler til både drift og prosjekt.

Arbeiderpartiet ønsker også å styrke en rekke museer, men det kan virke som om de har glemt kulturvernorganisasjonene. Regjeringen foreslo et kutt til både Kulturvernforbundet, Norsk Kulturarv og Fortidsminneforeningen, og disse kuttene har ikke Arbeiderpartiet foreslått reversert. Det er skuffende.

Ellers er det fint at de ønsker å styrke fartøyvernsentrene med 3 millioner kroner og en god pott til Kystverket til vedlikehold. Vi regner med at Kystverket da ville kunne prioritert å ivareta flere av fyrstasjonene langs kysten.

Til tross for enkelte økninger så virker det ikke som om Arbeiderpartiet har hatt kulturarv og kulturvern langt framme i bevisstheten. Et litt kjedelig alternativt budsjett.

Terningkast tre

Les hele Arbeiderpartiets alternative budsjett her

 

  Rødt

Som de andre opposisjonspartiene vil også Rødt styrke momskompensasjonsordningen, og har satt av 100 millioner kroner til dette. Vi er glad for å se at det er bred enighet om opptrapping av dette hos alle opposisjonspartiene, og Rødt har også forstått at moms på dugnad er noe som ikke ønskes.

Rødt vil også forsterke Kulturfondet betraktelig med 78 millioner kroner. Her ønsker de å sette av 5 millioner til kulturvernformål. Når denne potten økes såpass mye synes vi at det burde være rom for en større økning på kulturvernfeltet, med tanke på at det allerede er en skjev fordeling der i dag. Men for all del. Det er et godt forslag om en så stor styrking av fondet.

Det er også gledelig at Rødt vil øke kap. 1400, post 70 på Klima- og miljødepartementets budsjett med åtte millioner kroner. Dette ville ført til en reversering av kuttene som regjeringen foreslo for flere av kulturvernorganisasjonene.

Rødt ønsker å stoppe kuttene i voksenopplæringen, men foreslår en økning på kun en million kroner. Studieforbundene har hatt en tilbakegang på budsjettene over flere år, og vi håper at Rødt ser at dette må styrkes ytterligere

Terningkast tre.

Les hele Rødts alternative budsjett her

 

  Miljøpartiet De Grønne

MDGs alternative budsjett er det vanskelig å bli helt klok på. De ønsker en økning av rammen på kulturbudsjettet med 486 millioner kroner, men er lite spesifikk på hva denne økningen skal brukes til.

Vi biter oss merke i at MDG ikke har noen plan for å trappe opp momskompensasjonsordningen. I tillegg nevnes ikke Kulturfondet i deres alternative budsjett. Det må vi tolke som at kultur og frivillighet ikke er noe prioritert sak.

MDG ønsker å øke potten til organisasjonene som ligger under Klima- og miljødepartementet med 10 prosent. Dette utgjør ca. 5,2 millioner kroner og ville ført til bedre rammetilskudd for kulturvernorganisasjonene som ligger under denne ordningen. Og kanskje et håp om at flere kulturvernorganisasjoner kan motta støtte herfra?

I tillegg ønsker MDG å sette av 20 millioner kroner til et nytt program under Innovasjon Norge som retter seg mot verdiskapning ved bruk av kulturarv. Dette ville vært et spennende initiativ.

Ellers er MDGs alternative budsjett veldig anonymt når det kommer til kulturvernsektoren

Terningkast to

Les hele MDGs alternative budsjett her

 

Les også våre kommentarer til Regjeringens budsjettforslag her