Ingen jubelbrus for regjeringens foreslåtte statsbudsjett

Når Solberg-regjeringen legger frem sitt siste statsbudsjett så er det ikke til jubelbrus fra de frivillige kulturvernorganisasjonene, men snarere med en erkjennelse av at kulturvernfeltet forblir et felt som den avtroppende regjeringen ikke har ønsket å satse på.

13.10.2021

Etter åtte år har ikke regjeringen vist nok vilje til å satse på det frivillige kulturvernfeltet når det kommer til kroner og øre, til tross for (og paradoksalt nok) etter at de har løftet frem og lovet satsinger for feltet i både kulturmeldingen, frivillighetsmeldingen, kulturmiljømeldingen og museumsmeldingen de siste par årene. At hele feltet fortsatt står økonomisk på stedet hvil vitner om at regjeringen har vært langt unna å nå sine egne vedtatte målsetninger.

Kulturvernorganisasjonene får samlet sett ingen økt støtte i neste års statsbudsjett. Fortidsminneforeningen får riktignok en liten økning i grunnstøtten fra Klima- og miljødepartementet, mens de andre organisasjonene får kun en liten prisjustert økning fra i fjor. Da er det viktig å minne om at samtlige organisasjoner fikk et stort kutt i støtten fra KLD i fjor, og for Kulturvernforbundet, Forbundet Kysten og Norsk kulturarv så er grunnstøtten neste år dermed kuttet med til sammen 340 000 kroner i forhold til 2020-budsjettet.

Ingen av de andre frivillige kulturvernorganisasjonene som mottar grunnstøtte fra andre departement opplever heller noen økning i rammene. Dette er selvsagt skuffende når regjeringen har lagt et budsjett for 2022 som skal være frivillighetens år. Neste år skal vi være med å feire de 250 000 medlemmene og frivillige i våre 29 kulturvernorganisasjoner, men uten noen særlig drahjelp fra regjeringen. Kulturminnedagene som i 2022 skal markere frivillighetsåret gjennom temaet «DRIVKRAFT» har riktignok fått en økning på 200 000 i tilskuddet fra KLD. Dette kommer godt med, men vi hadde håpet at regjeringen hadde mer ambisiøse planer for hvordan de ønsker å bli med på feiringen av det det frivillige kulturvernet. Samtidig så må vi gi honnør til regjeringen for at de setter av 20 mill. kr. i øremerkede midler til Frivillighetens år på Kulturbudsjettet (hvorav 12 mill. kommer fra tippemidlene).

Regjeringen velger heller ikke å øke overføringene til Kulturminnefondet, som får kun en liten prisjustert økning. Til tross for at fondet i år har utvidet sin portefølje med tilskudd til bevegelige kulturminner så velger altså regjeringen å la bevilgningene stå i ro. Heldigvis så virker det som den påtroppende regjering har større ambisjoner for kulturvernfeltet, herunder både organisasjonene og Kulturminnefondet, og det blir spennende å se hvor mye de klarer å plusse på disse postene budsjettforhandlingene. Vi har store forventninger til den nye regjeringen og håper samtidig at de får reversert de foreslåtte kuttene for tilskudd til fartøyvern (6 mill kr.) og tilskuddene til Riksantikvaren som går på fredete bygg (ca 17 mill kr.). Vi får dermed sette vår lit til at den nye regjeringen klarer å snu utviklingen og at de får til et samlet og helhetlig kulturvernløft, i tråd med sine egne målsettinger. Det hadde vært på tide!

Foto: Norges Bank