Kompensasjonsordning for frivilligheten

Justeringer fra 26. juni 2020, fra Kulturdepartementet.

29.06.2020

Bakgrunn:
En rekke kultur-, frivillighets- og idrettsarrangementer har blitt avlyst, stengt eller utsatt etter pålegg eller råd fra helsemyndighetene i forbindelse med virusutbruddet. Som følge av dette ble det fra 5. mars opprettet to midlertidige, søknadsbaserte ordninger for kompensasjon av tapte billettinntekter eller deltakeravgifter ved avlysning, utsettelse eller stengning av arrangementer, en for kultursektoren og en for frivilligheten og idretten. Stortinget har vedtatt å utvide og forlenge ordningene frem til 31. august. Det er samlet sett satt av vel 3,1 milliarder kroner, hvorav nær 1,9 milliarder kroner til ordningen for frivilligheten og idretten og vel 1,2 milliarder kroner til ordningen for kultursektoren. I tillegg er det etablert flere andre ordninger som skal avhjelpe situasjonen på kultur- og medieområdet.

Kulturvernforbundet har foretatt en kartlegging av de praktiske og økonomiske konsekvensene for sine medlemsorganisasjoner, og spilt inn våre behov for kompensasjon til både Frivillighet Norge og til myndighetene direkte, herunder Kulturdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Om ordningen:

Kompensasjonsordningen for frivilligheten og idretten betyr at kor, korps, breddeidrett og annen frivillighet kan få dekket 70 prosent av tapte inntekter som de genererte fra lignende arrangementer i fjor. Ordningen utvides slik at den også dekker inntektstap fra bl.a. loppemarkeder, basarer, parkeringsavgifter, kiosksalg mv. Frivillige virksomheter som for eksempel museer, akvarier, kinoer og idrettsanlegg kan få kompensert tapte billettinntekter som følge av at deres tilbud har vært stengt. Ordningene er forlenget frem til 31. august.

Relevante justeringer:

Frivillige virksomheter kan også få kompensert tapte inntekter fra utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy og andre rom og lokaler som de disponerer. (Vår kursiv – før sto det «organisasjonseide bygg og anlegg». Dette er en viktig justering for bl.a. Fyrhistorisk forening og Norsk Forening for Fartøyvern).

Enkelte aktører som ikke har erverv til formål, og er helt eller delvis fritatt fra skatteplikt, opplever inntektstap direkte relatert til billettinntekter uten formelt å være arrangører. Disse aktørene har ikke til nå vært omfattet av Kulturdepartementets kompensasjonsordning, og heller ikke av Finansdepartementets kompensasjonsordning for næringslivet som følge av virusutbruddet. Regjeringen har endret forskriften for kompensasjonsordningen for arrangører i kultursektoren for å kunne ivareta disse. (dette står under tittelen «Litteraturhus, konserthus, teknikk, artister og andre underleverandører» – uklart om dette også gjelder våre organisasjoner).

Andre støtteordninger for kulturlivet:

Støtteordningene ovenfor omfatter kun de tiltak som er foreslått over Kulturdepartementets budsjett. Ut over dette kan kulturfeltet, i likhet med alle andre næringer, få hjelp gjennom kompensasjonsordningen til næringsliv og skattebetalende bedrifter (kontantstøtteordningen), permitteringsordninger, frilansordningen og de andre store generelle ordningene. Kontantstøtteordningen administreres av Finansdepartementet, som for kultur- og idrettssektoren betyr at alle skattebetalende foretak kan få dekket sine uunngåelige utgifter gjennom den ordningen. Betaling for livsopphold for selvstendig næringsrivende og frilansere administreres og håndteres av NAV og Arbeid- og sosialdepartementet. Fra tidligere har også kulturministeren på vegne av regjeringen kommunisert at alle frivillige organisasjoner og kulturinstitusjoner får beholde det tilskuddet de har fått, selv om aktiviteten for en periode må trappes ned eller uteblir. Det samme gjelder for tildelte midler fra Kulturrådet. Slik sett er den totale dekningen på kultur, frivillighet og idrettsfeltet i sum betraktelig høyere enn 3,8 mrd. kroner.

Kommentarer fra Kulturvernforbundet:

Regjeringen har imøtekommet flere av våre innspill, herunder:
– forlengelse av ordningen til ut august
– endring av ordlyd ift tap av inntekter fra utleie av «organisasjonseide bygg og anlegg» til «tapte inntekter fra utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy og andre rom og lokaler som de disponerer».

Innspill som ikke er imøtekommet:
– grensen på erstatning på 25 000 kr – vi har meldt fra om at denne bør nedjusteres / fjernes. Dette har vi gjentatt i vårt svar til Frivillighet Norge om høring om forskrift for kompensasjonsordningen. I utkast til høringen står dette fremdeles som en avgrensing.

Sier ikke noe om momskompensasjonsordningen – Frivillighet Norge har bedt om full momskompensasjon, og dette har vi støttet.

 

Link til Kulturdepartementet: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kulturdepartementet-utvider-krisepakkene-og-kompensasjonsordningene-for-a-inkludere-flere/id2721328/