Kulturvernforbundet deltar i referansegruppe for kulturfrivilligheten

Kultur- og likestillingsdepartementet har nå startet arbeidet med å få på plass en strategi for kulturfrivilligheten. Ifølge departementet skal strategien legge til rette for et samspill mellom den profesjonelle og frivillige kulturen og bidra til målet om bred deltakelse og tilgang på møteplasser og kulturarenaer over hele landet.

14.11.2022

Sammen med andre paraplyorganisasjoner som Norsk musikkråd, Voksenopplæringsforbundet, Samarbeidsrådet for tros- og livssynsorganisasjoner og Kulturalliansen sitter Kulturvernforbundet i en oppnevnt referansegruppe som skal gjennomføres innspillsmøter i egen sektor og koordinere invitasjon til politisk ledelse til møtene. Referansegruppen skal bidra med faglig kunnskap i departementets arbeid med strategien, og gi anbefalinger og innspill i forbindelse med prosessen. Medlemmene i referansegruppen skal også involvere egne medlemsorganisasjoner i arbeidet med innspill til strategien.

Strategien vil ha fokus på følgende tema, som de ønsker innspill til:

1. Bred deltakelse og tilgang på kunst og kulturaktivitet i hele landet
2. Møteplasser og tilgang på egnede kulturarenaer for aktivitet, læring og opplevelse
3. Samspill mellom den profesjonelle og frivillige kulturen
4. Offentlige tilskuddsordninger og tiltak

5. Videreføring av kunnskap

Strategien skal ses i sammenheng med opprettelsen av regionale kulturfond som regjeringen har varslet om i Hurdalsplattformen. I tillegg er inkludering og mangfold en viktig del av strategien.

Departementet har nå sendt ut invitasjon til det første nasjonale innspillsmøtet med temaet «Kulturfrivillighetens tilgang til egnede lokaler og møteplasser», den 13. desember kl. 15.00-18.00 i Oslo.

Les mer om dette innspillsmøtet og meld deg/dere på her (frist for påmelding: 7. desember)

Frist for skriftlige innspill til strategien: 1. februar 2023.