Revidert budsjett 2021

I går la regjeringen frem sitt reviderte budsjett for 2021. Vi har sett litt nærmere på dette

12.05.2021

Kulturdepartementet har naturlig nok et stort fokus på stimulerings- og kompensasjonsordningen, og har økt denne rammen med 1 320 mkr. Dette er viktige midler som gjør at mange kan søke og gjenoppta driften og arrangement i løpet av sommeren og høsten. Store deler av aktivitetene til kulturvernorganisasjonene og deres lokale lag og foreninger foregår i sommerhalvåret, og med tilgang til disse midlene vil det være mulig å komme tilbake til en mer normal hverdag igjen i løpet av 2021.

Det er dessverre ingen endringer av stor betydning for Kulturvernforbundets medlemsorganisasjoner. Vi hadde håpet på en endring under kap. 1400 post 70 («frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser»). Denne grunnstøtteposten har ikke økt til tross for at Norsk Fyrhistorisk Forening er kommet inn på ordningen. Vi er selvsagt svært fornøyd med at en av våre medlemsorganisasjoner nå er inne i varmen på denne posten, men vi har påpekt overfor KLD at dersom nye organisasjoner innlemmes i post 70, så må den totale potten økes tilsvarende. De organisasjonene som er inne på ordningen har av den grunn fått et kutt i sin grunnstøtte.

Vi er også skuffet over at regjeringen ikke reverserer kuttet til Kulturminnefondet i revidert budsjett. Kulturminnefondet er en viktig bidragsyter for å ivareta viktige kulturminner, og bidrar samtidig til økt sysselsetting og verdiskaping gjennom sine tilskudd. I år er søkemengden rekordstor og fondet har i tillegg tatt inn bevegelige kulturminner i sin portefølje. Direktør i Kulturminnefondet, Simen Bjørgen skriver på sine hjemmesider: «Midlene Kulturminnefondet har å dele ut står ikke i stil til etterspørselen. Hadde vi kunnet gitt drahjelp til alle faglig kvalifiserte søknader i fjor, ville det ha utløst innsats fra private eiere verdt nærmere 1 milliard kroner. Satt på spissen sa Norge i fjor nei til en enorm bevaringsinnsats som i tillegg ville skapt sysselsetting, næringsutvikling og økonomisk aktivitet over hele landet.» Denne påstanden støtter vi fullt ut.

Kulturvernforbundet har i tillegg bedt Samferdselsdepartementet om å være seg sitt sektoransvar bevisst, og bedt om en tilleggsbevilgning til Kulturminnefondets prosjekt for å gi tilskudd til bevegelige kulturminner. Dette er et ettårig prøveprosjekt, som avhenger av øremerkede midler for å bli videreført. Dessverre har ikke Samferdselsdepartementet fulgt denne oppfordringen i revidert budsjett.

Vi er derimot glade for at Kulturdepartementet har tildelt et ekstra tilskudd på 9,2 mkr. til Studieforbundet og Vokseopplæringsforbundet. Disse midlene tas fra spillemiddeloverskuddet til Norsk Tipping til fordeling på kulturformål.

Ellers legger vi merke til at det legges inn økninger til en del museumsprosjekter og en økt støtte til museene i forbindelse med korona-nedstengning. Det er positivt at regjeringen allerede nå i revidert følger opp den nylig fremlagte museumsmeldingen hvor blant annet «bygningsarven» og «kystkulturen» var to viktige satsingsområder.

Utgravingen av Gjellestadskipet har blitt dyrere enn først antatt, og det er fint at regjeringen har vedtatt en tilleggsbevilgning til dette viktige kulturminneprosjektet.