Revidert nasjonalbudsjett 2020

Regjeringen har nå lagt frem forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2020. Budsjettforslaget viser en rekke tiltak for å få Norge gjennom koronakrisen. For det frivillige kulturvernet er krisepakken som skal kompensere økonomisk tap utvidet og justert, men vil ikke dekke alt.

13.05.2020

Kulturvernforbundet har kartlagt de økonomiske konsekvensene for våre medlemsorganisasjoner. Det er spesielt den lokale aktiviteten som taper inntekter som følge av avlyste arrangement og aktiviteter. Inntekten går tilbake til drift, vedlikehold og nye aktiviteter, og konsekvensene av de tapte inntektene er derfor store.

Krisepakker
Regjeringen har lagt frem ulike krisepakker i løpet av våren. Den mest aktuelle pakken for vår virksomhet, har vært forvaltet av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Her kunne organisasjonene søke om kompensasjon for tapt inntekter fra billettsalg for arrangementer som ble avlyst i mars og april. Ordningen hadde imidlertid visse begrensninger. Kulturvernforbundet har meldt fra om våre behov til Frivillighet Norge, som har hatt den overordnede dialogen med myndighetene på vegne av det frivillige feltet. Vi har fulgt med på de ulike krisepakkene, og påpekt behov for justeringer. Siden kulturvernorganisasjonene faller innunder sektoransvaret til flere departement, har vi også delt våre innspill direkte med de ulike departementene.

Revidert budsjett
I det reviderte budsjettforslaget foreslår regjeringen å videreføre kompensasjonsordningene som ble fastsatt i forskrift av 3. april, med noen endringer. Frivilligheten vil blant annet kunne søke om å få flere av sine inntekter dekket, herunder inntekter fra loppemarked og salg, samt inntekter fra utleie av organisasjonseide bygninger og anlegg. I tillegg er tidsperioden utvidet. Den nye ordningen gis virkning med tilbakevirkende kraft, for perioden fra 12. mars – 15. juni. Budsjettforslaget imøtekommer også Stortingets anmodning om å sørge for at virksomheter som har omfattende økonomisk drift, men ikke har «erverv til formål», blir ivaretatt med en økonomisk kompensasjon (anmodningsvedtak nr. 494 (2019–2020). Med disse endringene i kompensasjonsordningen for frivillig sektor og idrett anser regjeringen anmodningsvedtaket som utkvittert under Kulturdepartementets område.

Vil ikke dekke alt
Selv om den nye ordningen imøtekommer noen av de innrapporterte behovene, vil den ikke dekke alt. Ordningen vil for eksempel kun dekke tapte inntekter på minimum 25 000 kroner, og den vil ikke dekke tapte inntekter etter 15. juni. Mange av de lokale lagene vil dermed tape betydelige inntekter som følge av koronaepidemien. Ordningen vil heller ikke kompensere for bortfall av medlemsinntekter, innsamlingsaktiviteter, pengegaver eller sponsor- og reklameinntekter. Det anslås at bevilgningen vil kunne dekke 70 pst. kompensasjon for tapte inntekter. Ordningen skal fortsatt være forbeholdt aktører som er registrert i Frivillighetsregisteret, og søkere må på forespørsel kunne dokumentere tapene ved å legge frem budsjett som viser planlagte inntekter og utgifter, regnskap for tidligere års sammenlignbare arrangementer, avtaler, intensjonsavtaler og annen relevant dokumentasjon. Kulturdepartementet informerer om at ytterligere veiledning vil være tilgjengelig på henholdsvis Kulturrådets og Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider.

Driftstilskudd
Noen av kulturvernorganisasjonene får driftstilskudd, i hovedsak fra Klima- og miljødepartementet kap. 1400 post 70 (frivillige miljøorganisasjoner) og kap. 1429 post 74 Fartøyvern, og fra Kulturrådet post 55. Ingen av disse tilskuddsområdene foreslås endret i budsjettforslaget.

Last ned budsjettforslaget her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-117-s-20192020/id2702108/

 

Foto: Norges Bank