Tilskudd og krisetiltak i forbindelse med koronakrisen

Det er lagt frem ulike krisepakker for å kompensere tap av inntekter og økte utgifter som følge av situasjonen, og flere er under arbeid. Her er en oversikt over tiltak som omfatter det frivillige kulturvernfeltet

16.04.2020

Tilskudd

Myndighetene har vært klare på at de som mottar statlige tilskudd, ikke skal miste disse. Selv om det mange aktiviteter nå er avlyst, er det et mål at midlene skal brukes innen 2020. Vi oppfordres med dette til å tenke alternative løsninger og aktiviteter. I denne situasjonen må vi både ta vare på de medlemmene vi har, og gå ut med informasjon og ideer til disse, og samtidig bruke anledningen til å ha digitale tiltak som kanskje vil nå nye målgrupper. Det er en forutsetning at aktiviteter og arrangement som avlyses blir gjennomført i 2021.


Kulturdepartementet

Kulturrådet
Tilskuddsmottakere som må avlyse eller utsette tiltak grunnet koronasituasjonen frem til og med 30. juni, vil ikke miste tilskuddet. Forutsetningen er at tilskuddet fortsatt brukes i tråd med formålet. Kulturrådet oppfordrer tilskuddsmottakerne til å vurdere alternative måter å gjennomføre arrangementene på dersom det er mulig. Om det viser seg at en betydelig andel av tildelte midler ikke blir benyttet som planlagt i 2020, kan det være aktuelt å avkorte tilskuddet.


Klima- og miljødepartementet

Riksantikvaren

Utbetalte tilskudd i 2020 vil ikke kreves tilbake, selv om tiltaket det er søkt støtte til ikke kan gjennomføres i år. Dette forutsetter at arbeidet med å gjennomføre det aktuelle tiltaket fortsetter i 2021. Målet må likevel være at tilskudd skal brukes i 2020. Dette kan ha avgjørende betydning for små og mellomstore bedrifter i tiden vi nå er inne i.

Dersom man ikke kan benytte tilskuddet til det opprinnelige formålet, kan det være mulig å omdisponere midlene. Dette må tas opp med Riksantikvaren, som vil ha tett dialog med Klima- og miljødepartementet om bruken av tilskuddene dersom disse ikke benyttes til det opprinnelige formålet i 2020.

Krisepakker

Det er lagt frem ulike krisepakker for å kompensere tap av inntekter og økte utgifter som følge av situasjonen, og flere er under arbeid.

Foreløpig er krisepakken fra Lotteri- og stiftelsestilsynet den mest aktuelle. De som er registrert i frivillighetsregisteret skal søke Lotteritilsynet, og de som ikke er registrert skal søke Kulturrådet. I tillegg har Riksantikvaren tilskudd til verdiskapingsprosjekter og vektlegger her kulturarvbaserte prosjekter som kan støtte lokalsamfunn og næring som er påvirket av koronaepidemien.

Flere av våre medlemsorganisasjoner har lokallag som taper inntekt i sommerhalvåret fra utleie, overnatting, turisme, planlagte turer og arrangementer med mer. Dette faller utenom de fremlagte pakkene, og de passer heller ikke inn i ordningen som gjelder skattepliktig sektor: https://kompensasjonsordning.no. Stortinget har derfor bedt regjeringen komme tilbake med en ordning som gjelder virksomheter som ikke har «erverv til formål», men denne er ikke lagt frem ennå.

Frivillighet Norge har fått i oppgave å koordinere innspill for de frivillige organisasjonene. Kulturvernforbundet er i dialog med Frivillighet Norge og melder våre behov til dem, men vil også ha kontakt med departementene og direktoratene der det er naturlig. Dette gjelder for eksempel på områder vi mener at våre organisasjoner faller utenom de pakkene som legges frem. Meld gjerne fra til oss dersom dere mener at deres aktiviteter faller utenfor de fremlagte krisepakkene eller kravene i pakkene bør justeres. Vi er klar over at inntekter kan gå tapt utover sommeren, det vil si lengre enn perioden det gis kompensasjon for i pakken fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. Dette har vi meldt fra om og vil følge opp.  Vi har også meldt fra om at vi er uenige i kravet fra Lotteri- og stiftelsestilsynet om at ordningen kun gjelder for tapte inntekter over 25 000 kr.

Følg gjerne med på Frivillighet Norges hjemmesider for aktuell informasjon: https://www.frivillighetnorge.no/


Lotteri- og stiftelsestilsynet:
Krisepakke for korona-avlyste, stengte og utsatte arrangement
Frist: 21. april

Det er sett av 700 mill. kroner til kompensasjonsordninga for idretten og frivilligheten (inkludert kulturfrivilligheten). Ordningen blir forvalta av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Det blir lagt opp til rask søknadsbehandling og utbetaling av kompensasjonen.

Hva som blir kompensert avhenger av om arrangementet har blitt avlyst, stengt eller utsatt.

 • Arrangører som har avlyst eller stengt sine arrangementer som følge av råd eller pålegg fra styresmaktene vil få kompensert netto tapte billettinntekter og deltakeravgifter, samt eventuelle merutgifter som følge av avlysingen eller stengingen.
 • Arrangører som har utsatt sine arrangementer vil få kompensert eventuelle merutgifter som følge av utsettingen.

Hvem kan søke om kompensasjon:

 • Arrangører med hovedvirksomhet i Norge.
 • Arrangører i frivillighets- og idrettssektoren som var registrert i  Frivilligregisteret før 5. mars 2020.

Hvilke krav må arrangementene som det blir søkt kompensasjon for oppfylle:

 • Arrangementet var planlagt arrangert i Norge i perioden fra og med 5. mars til og med 30. april 2020.
 • Arrangementet ville ha vært åpent for allmenheten.

Det kan ikke søkes om kompensasjon for blant annet:

 • Tapte inntekter fra planlagt salg av mat og drikke.
 • Tapte reklame/sponsorinntekter.
 • Kostnader laget eller organisasjonen hadde hatt uavhengig av om arrangementet ble avlyst, stengt eller utsatt.
 • Arrangement som ikke er åpne for allmenheten.
 • Arrangement som organisasjonen ikke selv skulle arrangere.
 • Tapte billettinntekter og deltakeravgifter eller merutgifter som i den gjeldende perioden samlet utgjør mindre enn 25.000 kroner for arrangøren.
 • Arrangører som mottok 60 prosent eller mer av sine inntekter fra offentlige tilskudd i 2019, har ikke rett til kompensasjon etter denne forskriften.

Søknadsfrist: 21. april

https://lottstift.no/krisepakken-for-korona-avlyste-stengde-og-utsette-arrangement/

Kulturrådet

Kulturrådet forvalter Kulturdepartementets kompensasjonsordning på 300 millioner kroner som er rettet inn mot kulturaktører som har måttet avlyse eller utsette arrangementer som følge av koronakrisen.

Hva kompenseres:

Ordningen er ment å kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset.

Hvem kan søke:
Arrangører i kultursektoren med hovedvirksomhet i Norge og som er registrert i Enhetsregisteret før 5. mars 2020 kan søke. Søker må bekrefte dette i søknadsskjemaet. Arrangører som er registrert i Frivillighetsregisteret omfattes ikke av denne ordningen, og skal søke Lotteri- og stiftelsestilsynets ordning.

Med «arrangører i kultursektoren» menes arrangører som i hovedsak formidler eller gjør kunst og kultur tilgjengelig til allmennheten, for eksempel konsertarrangører, musikkfestivaler, dansefestivaler, museer, gallerier, teatre, stand up, kinoer, sirkus, litteraturhus og andre litteraturformidlere.

Søknadsfrist: 21. april

https://www.kulturradet.no/korona

Riksantikvaren:
Tilskudd til verdiskapings­prosjekter med utgangspunkt i kulturarv

Riksantikvaren utlyser tilskudd til kulturarvbaserte prosjekter som kan støtte lokalsamfunn og næring som er påvirket av koronaepidemien.

Offentlige og private aktører kan søke om midler over statsbudsjettet 1429 post 77 Verdiskaping på kulturminnefeltet. Søknadene må mest mulig legge opp til forpliktende samarbeid og partnerskap på tvers av sektorgrenser og mellom forvaltningsnivå.

Hva slags prosjekter kan få støtte?
Vi søker etter prosjekter som gjennom god forvaltning og formidling av kulturminner, kulturmiljø og landskap mobiliserer til samarbeid og felles innsats for næringsutvikling, stedskvalitet, klima og miljø, deltakelse, livskvalitet og nytenkning.

Vi etterlyser tiltak rettet mot kulturarvsbasert næringsutvikling, som lokal tradisjonsnæring, håndverkertjenester og opplevelser som kan knyttes til fellesløsninger, tilrettelegging, klynge- og nettverkssamarbeid og kompetanseutvikling.

Koronaepidemien og andre samfunnsutfordringer, slik som klima, og miljø, økonomisk nedgang, migrasjon og inkludering, gjør at vi Norge i mange tilfeller må tenke nytt. Vi vektlegger derfor prosjektsøknader som tar opp de langsiktige utfordringene vi står overfor. Det kan for eksempel være knyttet til endrede markeder, behov for virtuell læring, og nye møteplasser, kompetanseutvikling, og behov for å styrke samhandling og nytenkning i lokalsamfunn.

Det er anledning til å søke om midler til utprøvings- og forprosjekter. Det er da viktig å plassere prosjektet inn i en planlagt utviklingsprosess/-sammenheng.

Frist: løpende.

https://www.riksantikvaren.no/tilskudd-til-verdiskapingsprosjekter-med-utgangspunkt-i-kulturarv

 

Kulturrådet har en samlet oversikt over mulige tilskudd (også regionale og kommunale tiltak). Les mer her