Tre nøtter til kulturvernet

Rett før jul har vi fått servert tre gode nyheter fra våre medlemsorganisasjoner

18.12.2019

1. Riksantikvaren har nå sendt ut en justert melding om oppstart av fredning for Kjeller flyplass, som også innbefatter hele rullebanen etter kulturminnelovens § 15. Dette har Landsforeningen for luftfartøyvern og Kulturvernforbundet kjempet lenge for og det er svært gledelig at Riksantikvaren nå konkluderer likt med oss. Det at fredningen også ombefatter hele rullebanen er helt essensielt dersom man i fremtiden skal ha et levende luftfartøyvernsenter på Kjeller. Sett i lys av dette og arbeidet med bevaring av Spitfire PL258, og Gloster Gladiator 423, som skal flys, kan disse nå sikres rullebane nok til å bli benyttet til levende formidling og utvikling av luftfartøyvernsenteret.

«Kjeller flyplass utgjør et verdifullt kulturmiljø, som viser viktig samferdsels-, teknologi-, sikkerhetspolitisk- og militærhistorie. Ved Kjeller flyplass kan en følge utviklingen fra de første flyforsøkene, gjennom alle tekniske, politiske og organisatoriske endringer i norsk militær flygning fra 1912, til dagens høyteknologiske virksomhet. Kjeller flyplass er en viktig del av Norges samferdsels- og forsvarshistorie.» skriver Riksantikvaren på sine hjemmesider

 

2. Stiftelsen UNI fortsetter å støtte Norsk Kulturarvs «Ta et tak»-prosjekt, og bidrar nå med en rekordtildeling på 7,5 millioner kroner.

«Stiftelsen Norsk Kulturarv (SNK) har siden 1998 avviklet 13 «Ta et tak»-aksjoner, og på den måten fordelt NOK 33,220 000,- til 3 082 prosjekter landet over. Dette er gjort mulig fortrinnsvis gjennom tildelinger fra Stiftelsen UNI. Erfaringer fra tidligere aksjoner viser at de har hatt stor betydning for mange bygningers fremtid. Norsk Kulturarvs visjon er vern gjennom bruk. Aktiv bruk er en viktig premiss for en levende og mangfoldig kulturarv.» skriver Norsk Kulturarv på sine hjemmesider.

Den ordinære ”Ta et tak 2020/21»-aksjonen skal ha følgende fokusområde: Støtte til skadeforebyggende tiltak på både våningshus- og driftsbygninger over hele landet, men også andre verneverdige bygninger og anlegg vil kunne komme i betraktning for støtte for å hindre forfall og skade.

 

3. Slekt og Data har for første gang fått tildelt driftsstøtte fra Kulturrådet. Støtten er på 200 000 og er en flott anerkjennelse av for det arbeidet som tillitsvalgte, frivillige og medlemmer har gjort i alle disse årene for å fremme slektsforskning og for å ta vare på vår felles kulturarv, sier Anne Schiøtz, generalsekretær i Slekt og Data.

Slekt og Datas formål er å skape møteplasser og tjenester for alle som er interessert i person- og slektshistorie og gjennom dette legge til rette for at disse historiene blir funnet, bevart og formidlet. Organisasjonen skal fremme slektsforskning og skape forståelse for den verdien slektshistorie har for vår identitet og kulturarv.