Valg 2021: Arbeiderpartiets kulturvernpolitikk

Hva mener Arbeiderpartiet må gjøres for kulturvernfeltet? Vi har sett nærmere på partiprogrammet og tatt en liten prat med stortingsrepresentant i familie- og kulturkomiteen Annette Trettebergstuen.

29.08.2021

Bilde: Annette Trettebergstuen, Stortingets familie- og kulturkomite (foto: Stortinget)

Arbeiderpartiet foreslår i sitt program et nytt kulturløft hvor kulturens del av statsbudsjettet skal være på minst en prosent. Dette er et godt og forpliktende løfte, men vi stusser litt over hvorfor kulturvern er et såpass marginalisert område i partiprogrammet. De skriver riktignok at Arbeiderpartiet vil «føre en aktiv og fremtidsrettet politikk for å ta vare på og formidle vår historie knyttet til kulturminner, byggeskikk og tradisjoner», men følger ikke opp dette punktet med noen forslag til konkrete tiltak. Om dette betyr en styrking av Kulturminnefondet vet vi ikke, og dette burde et Arbeiderpartiet vært mer spesifikke på.

Vi er glade for at de understreker at de vil «ta vare på kystkulturen, kulturlandskapet langs kysten, naust- og sjøhus og styrke fartøyvernet», men også denne formuleringen fremstår som lite forpliktende.

Arbeiderpartiet er derimot veldig tydelige på at de ønsker full momskompensasjon for frivillighet og kultur, og at de ønsker «å sikre frivilligheten en finansiering med en høy andel frie midler». Dette er viktig for alle organisasjoner og lokale lag som jobber med frivillig kulturvern. Flere av disse organisasjonene og lagene har de siste årene mottatt statlige midler gjennom gaveforsterkningsordningen. Denne ordningen ønsker Arbeiderpartiet å skrote, og dette vil føre til en tapt inntektskilde som har vært viktig for driften og prosjektene i kulturvernorganisasjonene de siste årene.

Vi tok derfor en prat med Arbeiderpartiets stortingsrepresentant i familie- og kulturkomiteen, Annette Trettebergstuen om denne problemstillingen, og om hva de mener med «en aktiv og fremtidsrettet» kulturvernpolitikk:

– Flere av kulturvernorganisasjonene har de siste årene fått tildelt viktige midler fra gaveforsterkningsordningen, en ordning som Arbeiderpartiet foreslår å avvikle. Hvordan ønsker dere å omfordele disse midlene slik at det ikke går utover driften og aktivitetene i kulturvernorganisasjonene?

– Vi ønsker å avvikle gaveforsterkningsordningen fordi den øker forskjellene i kulturlivet, der de som har rike venner fra før, får desto mer penger. Verre er det for de som ikke har det; de sakker akterut. De største institusjonene med høy kapasitet i administrasjonen, har også større muligheter for å søke på ordningen enn mindre aktører med færre ressurser. Derfor vil Arbeiderpartiet heller trappe opp innsatsen og oppfylle løftet om at minst én prosent av statsbudsjettet skal gå til kulturformål. Vi ønsker også å innføre regionale kulturfond, som vil styrke kultursatsingen over hele linja og i regionene.

 – I partiprogrammet kan vi lese at AP vil: «føre en aktiv og fremtidsrettet politikk for å ta vare på og formidle vår historie knyttet til kulturminner, byggeskikk og tradisjoner». Hvilke konkrete tiltak ønsker dere å gjennomføre?

– Vi vil gjennomføre et nytt kulturløft, som sikrer at de statlige midlene tilfaller hele landet. Vi skal styrke museene med vekt på formidling og faglig utvikling, som er fagfolka og førstelinja i å bevare og formidle kulturminner, byggeskikk og tradisjoner. Det er viktige politiske mål for Arbeiderpartiet å ta vare på kystkulturen, kulturlandskapet langs kysten, naust- og sjøhus og styrke fartøyvernet. I tillegg skal vi ta vare på den norske og samiske kulturarven, herunder tradisjoner og språk. Det følger av disse målsetningene at det vil bli fulgt opp med ressurser til institusjonene som jobber med disse områdene.

 

LES HELE ARBEIDERPARTIETS PARTIPROGRAM HER