Valg 2021: Fremskrittspartiets kulturvernpolitikk

Det nærmer seg valg og i vår presentasjon av partienes program på kulturvernfeltet har vi dag sett nærmere på Fremskrittspartiets politikk, og vi har tatt en liten prat med politisk rådgiver i Frp, Ronny Røste.

30.08.2021

Fremskrittspartiet skriver i sitt partiprogram at «det er viktig å ivareta norsk kultur og kulturarv… Den norske kulturarven representerer store verdier og er med på å gi nasjonen og innbyggerne identitet og fellesskapsfølelse». Dette er selvsagt noe vi er helt enige med Fremskrittspartiet i, men når vi ser litt nærmere på hvilke konkrete politiske tiltak de foreslår, så må vi dessverre slå fast at Frp nok ikke har forstått det store kulturvernfeltet.

Ut ifra partiprogrammet så virker det som om Frp ønsker en sterkere statlig politisk styring av kulturminnene. Frp vil «at det økonomiske ansvaret for håndtering av fortidsminner pålegges staten» og «at der hvor staten freder privat eiendom, skal det gis kompensasjon». Dette er nokså pussige forslag som det er vanskelig å tolke bakgrunnen for. Er det slik at staten skal ha full kontroll og ansvar for våre felles kulturminner? Skal kulturarven forvaltes politisk? Eller er det slik at de ønsker å styrke de statlige tilskuddene til kulturminner, og dermed gjøre det enklere for private og frivillige å ivareta kulturarven? Vi håper det er sistnevnte tolkning Frp legger til grunn.

Frp er derimot tydelig på at de vil «fjerne administrativ rett til å sende lokalt behandlet kulturminnesak til riksantikvaren etter politisk avgjørelse». Dette er et dårlig forslag og vil bidra til å svekke kulturminneforvaltningen. Det er også interessant å spørre seg på hvilken måte et slikt forslag vil bidra til å styrke ivaretagelsen av kulturarven?

Fremskrittspartiet skal få noen plusspoeng for at de ønsker å styrke fartøyvern- og kystkulturfeltet, og at de går inn for å sikre at moms på frivillighet skal kompenseres. Frp har også som eneste parti et punkt hvor de ønsker å stimulere til en bedre samhandling mellom museer, frivillige og privatpersoner. Vi har tatt en liten prat om dette med politisk rådgiver i Frp, Ronny Røste:

– I partiprogrammet står det at «det offentlige må i større grad sikre private gjenstander og private samlinger som en del av vår viktige kulturarv.» Hvilke virkemidler vil dere ta i bruk for å styrke samhandlingen mellom det offentlige og kulturvernorganisasjonene og de lokale lagene?

– FrP mener at det bør innføres skattefradrag og andre insentiv for at private skal ivareta privateid kulturarv. Offentlige samlinger og fagmiljø bør i større grad stille sin kompetanse og sine ressurser til disposisjon i et samarbeid med private eiere av kulturarv.

– Hva tenker dere er det viktigste økonomiske virkemiddelet for å løfte frem det frivillige kulturvernarbeidet? Er tiden moden for å innføre full momskompensasjon for frivilligheten?

– FrP har hele tiden ment at det bør være full MVA-kompensasjons for frivilligheten, og sikret i regjering en solid opptrapping av ordningen. Vi ønsker å innføre full, regelstyrt kompensasjon så snart det lar seg gjøre.