Valg 2021: Høyres kulturvernpolitikk

Hvilket parti har den beste kulturvernpolitikken? Vi fortsetter å presentere de forskjellige partienes programmer. I dag ser vi nærmere på Høyres kulturvernpolitikk, og vi har tatt en liten prat med leder i familie - og kulturkomiteen på Stortinget, Kristin Ørmen Johnsen.

25.08.2021

Bilde: Kristin Ørmen Johnsen (foto: Stortinget)

Høyre har valgt å legge sin kulturarvpolitikk i partiprogrammet under en bolk de har kalt «Kulturarv og språk», hvor de blant annet understreker at man ønsker å ivareta den skandinaviske identiteten. Vi i Kulturvernforbundet synes dette er en litt pussig vinkling, og synes nok at både kulturarvpolitikk og språkpolitikk burde vært klarere adskilt i programmet. En av grunnene til at Høyre ikke har valgt denne oppdelingen kan være at de har veldig få punkter og konkrete tiltak for en helhetlig kulturvernpolitikk.

Det betyr derimot ikke at Høyre mener at dette er viktig. De skriver i sitt partiprogram at «Vår felles kulturarv og kunnskap om den er en viktig del av vår demokratiske og historiske infrastruktur». Høyre ønsker å «sikre at norsk kulturarv ivaretas, og sørge for aktiv overlevering av folkemusikk, folkedans og håndverk, spesielt små og verneverdige fag». Høyres partiprogram mangler derimot konkrete tiltak når de samtidig understreker viktigheten av å ivareta vår felles kulturarv. Vi mener det er en altfor passiv holdning når Høyre bare vil «vurdere» å styrke de verneverdige kirkebyggene og middelalderkirkene.

Vi synes Høyre har valgt en passiv linje på kulturarvfeltet og har tatt en prat om dette med leder i Stortingets familie- og kulturkomite og stortingskandidat fra Høyre, Kristin Ørmen Johnsen.

– I partiprogrammet står det at Høyre vil «sikre at norsk kulturarv ivaretas». Er dette en litt passiv formulering når vi vet at norsk kulturarvaktører f.eks. bidrar til storslagne opplevelser innenfor turist- og reiselivsnæringen. Burde vi ikke heller investere og styrke kulturarven, og bidra til større grad av istandsetting og tilgjengeliggjøring?   

– Når Høyre bruker begrepet «sikre» så betyr det en prioritering og økonomisk sikring at kulturarven ivaretas. Partiene har forskjellig språk som man legger ulikt i. For et verdikonservativt parti er vår kultur og kulturarv viktig for identitet og forståelse for fortiden. Vi bygger på erfaringer og kunnskap om vår fortid.

De eldre kirkebyggene er blant de viktigste kulturminnene i landet og mange har en svært dårlig vedlikeholdstilstand. Derfor har vi prioritert steinkirkene i våre budsjetter, med midler til rehabilitering og nødvendig vedlikehold. Flere hundre kirker har rørovner og gamle, brannfarlige sikringsskap og det er avdekket feil på det elektriske anlegget i mange kirker med høy vernestatus. I statsbudsjettet for 2021 ble det bevilget til sammen 40 mill. kroner til istandsetting av klimaskall (tak, tårn og vegger) og utskiftning av el-anlegg og rørovner i kirker fra før 1850.

Når det gjelder ny lov om opplysningsvesenets fond er Høyre opptatt av at midlene skal brukes til rehabilitering av kirker som viktige kulturminner.

– Hva tenker Høyre er det viktigste økonomiske virkemiddelet for å løfte frem det frivillige kulturvernarbeidet? Er tiden moden for å innføre full momskompensasjon for frivilligheten?

– Frivilligheten er viktig og en av grunnpilarene i vårt samfunn. Vi vil fortsatt styrke momskompensasjonsordningen. Fra 2013 og til i dag har den økt fra 700 millioner til 1.8 milliarder. Vi vil også forenkle rapporteringssystemer og byråkrati.

 

LES HELE HØYRES PARTIPROGRAM HER