Valg 2021: KRFs kulturvernpolitikk

Vi ser nærmere på partiprogrammene og presenterer i dag KRFs kulturvernpolitikk. Og så har vi tatt en liten prat med KRF’s stortingsrepresentant i familie- og kulturkomiteen Jorunn Gleditsch Lossius

27.08.2021

Bilde: Jorunn Gleditsch Lossius, stortingsrepresentant for KRF (Foto: Jakob Bjørnøy)

Kristelig folkeparti er et av flere partier som nå setter kulturvern høyere på den politiske agendaen enn tidligere. Dette er veldig gledelig. KRF har i sitt partiprogram besluttet å «gjennomføre et kulturminneløft hvor mennesker, frivillige, organisasjoner og lokale lag og foreninger står sentralt».

Vi ser en tydelig endring i KRFs holdninger og engasjement for kulturvernfeltet, og det er en positiv endring mot en mer helhetlig politikk på feltet. KRF har i lang tid engasjert seg sterkt for bevaring og restaurering av kirkebygg, og har i sin tid i regjering bidratt til økte bevilgninger. Dette er selvsagt veldig bra og bidrar til at vi kan ivareta disse vakre og viktige kulturminnene. Men kulturvernfeltet er så mye mer enn «bare» kirkebygg, og det er nettopp dette poenget KRF nå har tatt innover seg og gjenspeiles i det nylig vedtatte partiprogrammet.

Både Kulturminnefondet og frivilligheten skal styrkes, og KRF vil «arbeide aktivt for å begrense forfall og tap av Norges bygningsarv». I tillegg vil de styrke tradisjonshåndverksfagene både i videregående skole og gjennom studieforbundene.

Svakheten ved KRFs program derimot er at den er noe diffus på de konkrete tiltakene. De ønsker riktignok å etablere et nytt vikingtidsmuseum, men ellers benytter de seg av det lite forpliktende uttrykket om å «sikre gode rammevilkår» for museum- og arkivfeltet.

Vi tok en liten prat med KRFs stortingsrepresentant i familie- og kulturkomiteen, Jorunn Gleditsch Lossius, for å høre om de kan konkretisere ytterligere hva de ønsker å satse på i det foreslåtte «kulturminneløftet».

– I partiprogrammet står det at Krf ønsker å gjennomføre «et kulturminneløft hvor mennesker, frivillige, organisasjoner og lokale lag og foreninger står sentralt». Hvilke konkrete tiltak ser dere for dere i dette kulturminneløftet?

– KrF er opptatt av å ta var på den norske kulturarven. Dette gjelder både kulturen i samfunnet vårt, men også når det kommer til konkrete, fysiske gjenstander, som bygninger og ting. Gode arkiv og museer tar vare på det kollektive samfunnsminnet, og en del av kulturminneløftet vi ønsker er å føre en bevisst arkivpolitikk for å sikre dokumentasjon om samfunnet som skal kunne brukes til å forstå samtid og fortid, og til å bevare og videreutvikle Norge som rettsstat og demokrati.

KrF er en pådriver for støtte til organisasjoner som jobber på dette feltet, både i form av drifts- og prosjektstøtte. Videre må vi sørge for at kommuneøkonomien er slikt at kommunene ikke unnlater å prioritere sin del av kulturminnevernet.

En annen viktig del er Opplysningsvesenets fond. Det har i årevis vært strid om det er staten eller kirken som eier milliardverdiene i OVF. Nå har regjeringen bestemt at verdiene tilhører kirken. Flere milliarder skal nå brukes til å ruste opp kirker over hele landet. KrF har også jobbet for å få mer midler til å ruste opp stenkirkene fra middelalderen. Mange av disse er blitt forsømt, men KrF har sikret mange millioner til dette. I 2019 ble 40 mill. kroner bevilget, i 2020 ble det bevilget til sammen 72 mill. kroner og i 2021 er det foreslått en bevilgning på 60 mill. kroner til bevaring av kulturhistorisk viktige kirkebygg. Selv om dette har vært en viktig, prioritert sak for oss, er det ikke bare kirkebygg vi ser på som viktige, også annen bygningsarv er det viktig for KrF å bevare for fremtiden. Vi vil også styrke tradisjonshåndverksfagene, både i den videregående utdanningen og gjennom studieforbundene, og styrke og ivareta kulturarvskolene.

 

– Hva tenker dere er det viktigste økonomiske virkemiddelet for å løfte frem det frivillige kulturvernarbeidet? Er f.eks. tiden moden for å innføre full momskompensasjon for frivilligheten? Burde gaveforsterkningsordningen rettes mer inn mot frivillige organisasjoner? Andre ting?

– I tillegg til å bevilge ekstra penger til konkrete prosjekter, vil KrF øke bevilgningene til Kulturminnefondet. KrF har gjort mye når det kommer til momskompensasjonsordningen de siste årene. I budsjettet for 2021 foreslo regjeringen å bevilge 1,8 milliarder kroner til ordningen, noe som er en økning på 855 millioner siden 2013. Vi mener at tiden er moden for at frivilligheten skal få full momskompensasjon. I tillegg har vi økt gavefradragsordningen til frivillige organisasjoner flere ganger, fra 12 000 i 2014, til 20 000 i 2015 og så til 50 000 nå. Dette er viktig inntektskilder for frivilligheten.

 

LES HELE KRFs PARTIPROGRAM HER