Valg 2021: MDGs kulturvernpolitikk

Vi ser nærmere på partiprogrammene og hva partiene mener må gjøres på kulturarv-feltet. I dag presenterer vi MDGs politikk og vi har tatt en liten prat med politisk rådgiver, Oskar Kjørstad.

24.08.2021

Miljøpartiet De Grønne har en lang rekke punkter med konkrete tiltak i sitt partiprogram for å ivareta kulturarven på en god måte. MDG har fått med seg den store bredden i feltet, og har etter vår mening en helhetlig og solid kulturvernpolitikk. Også på kulturvernfeltet finner vi en grønn profil hos miljøpartiet. MDG har anerkjent at ivaretagelse, restaurering og gjenbruk er viktige prinsipper innenfor kulturvernet, og at dette er viktige og sentrale tiltak å satse på for å nå klimamålene.

Samtidig roper de et varsku om at klimaendringer og luftforurensning truer de fysiske kulturminnene. Ekstremvær og mildere, fuktigere klima øker skaderisikoen. «Økt kunnskap gjennom miljøovervåkning må føre til et bedre framtidig vern av alle typer kulturminner», skriver de i sitt partiprogram. MDG vil derfor prioritere kulturminneforskning på klimatilpasset bygnings- og fartøyvern, og de vil etablere fartøy- og bygningsvernsenter i alle landets fylker.

Samtidig ønsker de å «sikre en helhetlig forvaltning av Norges kulturarv og samle ansvaret for både materielle og immaterielle kulturminner i samme departement». MDG ønsker med andre ord å gå bort fra det såkalte sektorprinsippet, og dette er et forslag vi i Kulturvernforbundet er skeptisk til. Dette vil i så fall føre til en stor byråkratisk omlegging, og kan føre til en større grad av ansvarsfraskrivelse i de forskjellige departement. Ansvaret for kulturminner er så viktig at hvert departement bør være seg dette ansvaret bevisst.

Det er flott at MDG i tillegg ønsker å styrke tradisjonshåndverksfagene både i grunnskolen og på videregående, og at de ønsker å «gi de frivillige kulturvernorganisasjonene forutsigbare rammer». Vi er glade for at MDG understreker dette i sitt partiprogram hvor det står at «Frivillige organisasjoner har vært og skal være en viktig del av norsk kulturvern. De Grønne vil styrke deres rolle som samfunnsaktører».

Vi har tatt en liten prat med politisk rådgiver i MDG, Oskar Kjørstad om dette, og om hvordan vi bør ivareta de bevegelige kulturminnene.

 

I partiprogrammet står det at MDG ønsker å «gi de frivillige kulturvernorganisasjonene forutsigbare rammer». Hvilke konkrete økonomiske virkemidler vil dere benytte for å oppnå dette?

MDG ønsker en kraftig opptrapping i arbeidet for å verne kulturminner. Regjeringens bevilgning er ikke i nærheten av å imøtekomme søknadsmengden til Kulturminnefondet som utgjorde 320 millioner kroner i 2018. For hver krone gitt av fondet utløses ytterlige 3,5 kroner fra private for istandsetting av kulturminner. Vi ønsker blant annet å øremerke 10 millioner til bruk av organisk isolasjon (trefiber) til restaurering av gamle hus, som er et godt tiltak både for isolering og vern.

Dyrebare og uerstattelige kulturminner og kunstverk er spredt rundt omkring i Norge, og det er viktig for MDG å verne om disse. Vi vedtok blant annet disse tiltakene i vårt alternative statsbudsjett for 2021:

– 20 mill. kr. til vedlikehold, sikring og restaurering av historiske bymiljø, samt 2 mill. ekstra til digitalisering og sikring av samiske kulturminner.

– 10 mill. til bygningsvernsentere for alle fylker.

– 5 mill. til vedlikehold av stavkirker og for istandsetting av steinkirker

– 2 mill. til etablering av et nasjonalt register over Norges immaterielle kulturarv, som tradisjonelt håndverk, folkemusikk, folkedans og andre tradisjonelle kulturuttrykk.

– 2 mill til autorisasjon av Urnes verdensarvsenter.

– 2 mill. kroner til bemannet fyrvoktertjeneste ved Lindesnes fyr i 2021, med mål om å utvide ordningen til flere fyr senere

 

– I det grønne skiftet må vi også være gode på å ivareta historien, tradisjonene og kulturminnene. Mange som jobber med å ivareta de såkalte «bevegelige» kulturminnene er bekymret for at gamle damp- og diesel/bensindrevne fartøy, lokomotiv, veteranbusser, biler osv. vil bli skadelidende når tilgangen til drivstoff reduseres og bensin/dieselfrie soner innføres. Hvordan ser MDG på dette dilemmaet og hvordan bør det tilrettelegges for at disse kulturminnene ivaretas på en god måte?

 

«Bevegelige» kulturminner er en viktig del av historien vår som vi er nødt til å anerkjenne. Selv om MDG håper å endre veien vår mot klimakatastrofe ved å minimere bruken av forurensende fartøy, så synes vi det er viktig å fortsette å bevare slike verneverdige tekniske innretninger eller transportmidler. Den er tross alt en ekstremt viktig del av vår historie. Ved å ivareta slik «bevegelig» historie så kan vi lære mer om den og av den. Derfor vil vi øke satsingen på fartøyvern med 10 millioner for å gi kontinuitet og forutsigbarhet i arbeidet med å ta vare på denne delen av vår kulturarv.

 

Les hele MDGs partiprogram her