Valg 2021: Venstres kulturvernpolitikk

Vi har tatt en titt på de politiske partienes egne partiprogram for å finne ut hva de mener er en god kulturvernpolitikk. Frem mot Stortingsvalget vil vi hver dag presentere et nytt parti og se nærmere på deres politikk på området. I dag presenterer vi Venstres kulturvernpolitikk og vi har tatt en liten prat med Venstres andrekandidat i Hordaland, Ane Breivik.

23.08.2021

Med Venstre i regjering introduserte klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn det nye begrepet «kulturmiljø» i forbindelse med lanseringen av «Kulturmiljømeldingen» i 2020. Venstre har derfor en egen bolk i partiprogrammet som de har kalt å «ta vare på natur og kulturmiljø», og på denne måten sette kulturmiljøpolitikken inn i en «grønn» politisk tankegang. Å ivareta, restaurere og gjenbruke kulturminner og miljøer er også en god klima- og miljøpolitikk.

Venstre vil forsterke støtteordningene for vedlikehold av kulturminner og kulturmiljøer. De er viktige for kultur, natur og historie, og Venstre vil doble antall fredede kulturmiljøer innen 2025. For å få til dette vil Venstre øke tilskuddene til Kulturminnefondet og sørge for at eiere av kulturminner kompenseres. I tillegg ønsker Venstre å innføre skattefradrag på vedlikeholds- og restaureringskostnader.

Kulturvernforbundet er glade for at Venstre vil fortsette å satse på frivilligheten innenfor kulturminnevernet, men det fremkommer ikke av partiprogrammet hvordan de konkret ser for seg denne satsingen. De frivillige kulturvernorganisasjonene har ikke hatt noen økning i grunnstøtten så lenge Venstre har sittet i regjering.

Vi har tatt en liten  prat med Venstres andrekandidat i Hordaland Ane Breivik om dette:

I partiprogrammet står det at Venstre «skal fortsette å satse på de institusjonene og frivillige som bærer kulturminnevernet i Norge». I løpet av den perioden hvor Venstre har sittet i regjering (og hatt både kultur- og klima og miljøminister) så har de økonomiske rammene til de frivillige kulturvernorganisasjonene stått på stedet hvil. Hva skal dere gjøre for å forbedre dette i kommende periode?

–  Så lenge Venstre har hatt makt, har vi sørget for at statsbudsjettene har blitt gradvis bedre når det gjelder kulturminnepostene. Blant annet har vi fått til en helt nødvendig økning av bevillingene til Norsk kulturminnefond, sier Venstres Ane Breivik.

I 2020 la vi frem en kulturminnemelding som inneholder nasjonale mål for kulturmiljøpolitikken. Der påpekes det at gjenbruk og istandsetting av kulturminner og kulturmiljø er samfunnsnyttig både av hensyn til klima, ressursbruk og økonomi. I henhold til dette legger vi opp til å fortsette og styrke Kulturminnefondet, og arbeide for at fondets midler bidrar strategisk for å nå de nasjonale kulturmiljømålene.

Venstre vil gjennomgå de økonomiske modellene for offentlig finansiering av kulturinstitusjoner, med sikte på å trygge gode kunstopplevelser i hele landet. Vi vil forenkle regelverket og stille færre krav til rapportering for kulturarbeidere og frivillige aktører på kulturfeltet. Videre vil vi gi skatte- og avgiftsincentiver til eiere av fredede og bevaringsregulerte kulturminner for å sikre nødvendig vedlikehold.

Hva tenker dere er det viktigste økonomiske virkemiddelet for å løfte frem det frivillige kulturvernarbeidet? Er tiden moden for å innføre full momskompensasjon for frivilligheten?

-Den frivillige innsatsen innenfor formidling og bevaring av vår felles fortid gjennom lokalhistorielagene og de mange frivillige organisasjonene er avgjørende for kulturvernarbeidet. Venstre vil trappe opp momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner til 100 prosent.

 

Les hele Venstres partiprogram her