De alternative statsbudsjettene

Statsbudsjettet for 2021 skal behandles i Stortinget denne uken. Vi har sett nærmere på hva opposisjonspartiene har foreslått i sine alternative budsjettforslag.

24.11.2020

Regjeringen har lagt frem sitt forslag for statsbudsjett for 2021. Du kan lese våre kommentarer til det foreslåtte budsjettet her.

Vi har nå også sett på hva de andre partiene har foreslått i sine alternative budsjettforslag innenfor kulturvernfeltet. Her er hva vi fant:

 

 1. Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet vil øke kulturbudsjettet med 870 mill. kroner, for å nå målet om at kulturens andel av statsbudsjettet er 1 prosent. De ønsker å øke Kulturfondet med 90 millioner kroner og i tillegg opprette regionale fond for å styrke den kulturelle grunnmuren i kommunen.

Ap foreslår å øke støtten til studieforbundene med 5,5 millioner kroner.

Går inn for full momskompensasjon for frivillige organisasjoner og øker denne potten med kr. 350 millioner i 2021.

Styrking av en rekke enkeltmuseer og fartøy (Anna Rogde, Skibladner, Sørlandet – til sammen 6 millioner kroner). Og en økning på 5 millioner til fartøyvernsentrene, i tillegg til øremerkede poster til Bredalsholmen (2,5 mill) og til Hardanger fartøyvernsenter (5 mill står oppført i post sammen med Hardanger og Voss museum).

Ingen styrking av kulturvernorganisasjonene og de har heller ingenting i sitt alternative budsjett om de bevegelige kulturminnene.

 

 

 1. Fremskrittspartiet

Under samferdsel har FRP to interessante poster for vår del. De setter av en ekstra million til Kjøretøyhistorisk museum og de setter av 1 million kroner til LMK. Dette skal bidra til å styrke organisasjonen og er et veldig bra forslag fra Frp. Dette bidrar til å synliggjøre viktigheten av de rullende kultruminnene

Frp ønsker å forsterke vedlikeholdet av kirker og setter av 20 mill. ekstra til dette

Når det kommer til frivillighetspolitikken skriver de i sitt alternative budsjettforslag: «Gode rammevilkår for frivillige lag- og organisasjoner over hele landet er en viktig politisk målsetning for å støtte opp om dugnadsånden og engasjementet i det norske folk.»

Fremskrittspartiet kommer med svært få konkrete tiltak for å bedre frivillighetens rammer, men skriver at de ønsker at MVA-kompensasjonen skal vurderes i revidert budsjett, når det totale behovet er kjent.

Frp kutter stort i Kulturfondet og foreslår et storstilt kutt på hele 431 millioner kroner. I tillegg kutter de driftsutgifter til kulturrådet med 18 mill. Også under posten «organisasjoner og kompetansesentre» kuttes det i kulturbudsjettet med hele 161 millioner. Et slikt forslag ville fått katastrofale følger for hele kulturlivet og ville rammet det frivillige kulturvernet svært hardt.

Vi er glade for at de setter fartøyvernet høyt på agendaen og skriver: «Fremskrittspartiet mener det er et nasjonalt ansvar å ta vare på vår historie og kulturarv og sikre den for kommende generasjoner. Et eksempel på dette er alle de skuter og skip som utgjør vår stolte maritime arv, og som sikres med godt fartøyvern»

Frp styrker fartøyvernet og har en post på 6 millioner til seilskutene (hvor Christian Radich øremerkes med 3 mill.). I tillegg er det satt av følgende poster til fartøy:

 • Anna Rogde 2 mill.
 • MS Gamle Helgeland, MS Sandnes, MS Rogaland, MS Salten og MS Sunnhordland 6 mill.
 • Skibladner 2, 7 mill

Frp vil kutte med 5 millioner til Riksantikvaren og kutter i tillegg sterkt i overføringer til Fylkeskommunene. Dette vil i så fall ikke styrke Riksantikvarens og fylkeskommunenes forvaltning av mangfoldet i fartøyvernet, eller for så vidt kulturminneforvaltningen i sin helhet.

Frp vil også kutte i studieforbundene med 9 millioner kroner.

 

 1. SV

SV har et stort miljøfokus på sitt alternative budsjett, som de har valgt å kalle «grønn ny deal», og Under klimabudsjettet ønsker SV å styrke tilskuddene til organisasjonene her med 5 mill. Kulturvernorganisasjonene vil være viktige bidragsytere for at vi skal nå FNs klimamål, og det er bra å se at SV ønsker å styrke disse.

SV vil også styrke en del navngitte organisasjoner innenfor kulturbudsjettet, men ingen av våre kulturvernorganisasjoner nevnes.

Sv vil forsterke frivilligheten med å blant annet legge til 390 mill. til momskompensasjonsordningen og 196 mill. til studieforbundene. Dette er en viktig og ambisiøs satsing, som vi er glade for at SV vil satse på.

Kulturfondet styrkes med 100 mill. og det legges opp til en forsterkning på 100 mill. til kompensasjonsordninger innenfor kulturfeltet.

Noen navngitte museer styrkes og Hardanger fartøyvernsenter styrkes med 16 mill. Fartøyvernpotten økes med 10 millioner og det settes av ytterligere 15 millioner til Kulturminnefondet, uten at noe øremerkes til de rullende kulturminnene.

SV setter også av 4 mill. til et norsk kompetansesenter for verdensarv (ny post) og de styrker den samiske kulturminneforvaltningen med 10 mill.

Under samferdsel ønsker SV å sette av 50 mill til museumsjernbaneformål, hvorav 40 av disse er tiltenkt Tinnosbanen. I tillegg setter de av hele 100 mill til vedlikehold av fyrstasjoner, hvorav flere sliter med et stort vedlikeholdsetterslep.

 

 1. RØDT

Rødt ønsker å forlenge kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører i kultursektoren til 1.juli 2021 og setter av 300 millioner kroner ekstra til dette.

De ønsker å styre momskompensasjonsordningen med 100 millioner kroner ekstra og styrke kulturfondet med ytterligere 72 millioner kroner. Rødt vil også styrke studieforbundene med 10 millioner kroner. Dette er bra og ville ført til økt aktivitet, frivillighet og kunnskapsoverføring.

Det er ikke satt av midler til styrking av museer eller organisasjoner under kulturbudsjettet.

Under overskriften kulturminner ønsker Rødt å forsterke:

 • Tilskudd til automatisk fredede og arkeologiske kulturminner 10 millioner
 • Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner 10 millioner
 • Tilskudd til verdensarven 10 millioner

Rødt ønsker også å forsterke kap 1400, post 70, frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser med 8 millioner kroner.

 

 1. MDG

«Kulturarven vår har egenverdi som kilde til kunnskap og opplevelser. Vi vil styrke det frie kulturfeltet og mangfoldet i norsk kulturliv, samt de frivillige organisasjonene.» skriver Miljøpartiet de grønne i sitt alternative budsjettforslag

MDG vil styrke frivilligheten ved å trappe opp mot full momskompensasjon. De setter av 50 millioner kroner ekstra til dette neste år.

MDG kommer med en rekke gode forslag innenfor kulturvernfeltet:

Styrking av studieforbundene med 9 millioner kroner.

Styrking av flere poster inne på kulturfondet med totalt 115 mill.

Sikre truede tradisjonshåndverk gjennom garantilønn for utøvere av utvalgte håndverk: 12 mill.

MDG vil øke overføringene til Riksantikvaren med til sammen 26 mill. Herunder settes det av 2 millioner kroner til autorisasjon av Urnes verdensarvsenter.

10 millioner til kulturminnearbeid i kommunene hvor bl.a. alle fylker skal ha et bygningsvernsenter, og 2 mill ekstra til teknisk-industrielle kulturminner.

5 mill. til vedlikehold av stavkirker og for istandsetting av steinkirker

MDG vil også øke satsingen på fartøyvern for å gi kontinuitet og forutsigbarhet i arbeidet med å ta vare på denne delen av kulturarven vår. MDG foreslår 10 millioner ekstra til dette.

Styrking av Kulturminnefondet med 70 millioner kroner: «MDG ønsker en kraftig opptrapping i arbeidet for å verne kulturminner. Regjeringens bevilgning er ikke i nærheten av å imøtekomme søknadsmengden. Vi ønsker blant annet å øremerke 10 millioner til bruk av organisk isolasjon (trefiber) til restaurering av gamle hus. Det er et godt tiltak både for isolering og vern.»

MDG legger også frem et verbalforslag til Stortinget: «Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en vurdering av potensialet for levende kulturhistorie, turisme og naturoppsyn ved at for eksempel Kystverket, SNO og Kulturdepartementet samarbeider om bemanning på enkelte fyr langs norskekysten.»

 

6. Senterpartiet

Senterpartiet lanserer også i år en god og ambisiøs kulturminnepakke i sitt alternative budsjett. Årets kulturminnepakke innebærer totalt en økning på kulturminnepostene på 137 mill. kroner.

Vi er også svørt glade for at Senterpartiet skriver følgende: «Senterpartiet foreslår at alle organisasjonene som er medlemmer i Kulturvernforbundet skal få grunnstøtte fra staten. Kulturvernforbundets 28 medlemsorganisasjoner med sine 250 000 medlemmer i til sammen 2000 lokallag, er helt uunnværlige for det norske kulturvernet»

Senterpartiet foreslår å gi grunnstøtte til alle medlemsorganisasjoner i Kulturvernforbundet og setter av 5 millioner kroner til dette. Dette er en sterk og viktig anerkjennelse av de frivillige kulturvernorganisasjonene og Senterpartiet understreker her at de har forstått hvor viktig organisasjonene er i det norske kulturminnevernet.

Senterpartiet foreslår å styrke Kulturminnefondet med 30 millioner kroner for 2021, og skriver samtidig at de fremmer et forslag om at fondet skal bygges opp til 300 mill.kroner årlig. Dette er en riktig tanke, men vi er litt skuffet over at Senterpartiet ikke ønsker å målrette noe av økningen til de bevegelige kulturminnene.

Dessuten legger Senterpartiet inn store økninger på Riksantikvarens tilskuddsordninger. En særlig satsing på 10 mill. kroner i økt støtte til gårdsbruk som får kostnader ved arkeologiske utgravninger, 11,5 mill. kroner i økt tilskudd til teknisk-industrielle kulturminner og regionalparker og en økning på 16 mill. kroner til verdensarvsteder i Norge. Senterpartiet legger også inn 15 mill. kroner i økt støtte til å ta vare på den gamle Krigsskolen i Oslo.

Øke støtten til studieforbund og VOFO med 9 millioner

Øke støtten til fartøyvernsentre med 3 millioner

Verdensarven styrkes med 4 millioner og i tillegg settes det av 2 millioner til verdensarvsenter på Urnes.

Senterpartiet vil også etablere tilskudd til «kulturarvskoler» for verneverdige håndverksfag og setter av 5 millioner til dette.

Senterpartiet er også frempå når det kommer til frivillighetspolitikk og momskompensasjonsordingen. «Vi mener derfor det er grunnleggende feil at staten skal ha frivillig sektor som inntektskilde.» skriver SP i sitt alternative budsjettforslag og setter av 350 millioner kroner til momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner.

Senterpartiet foreslår også en styrking av Norsk kulturfond med 20 millioner kroner.