Merkevare i dag

BEHOV

Det er ønskelig med en større synergi mellom Kulturvernforbundet, Kulturminnedagene og Kulturarvkonferansen, så vel som en sterk tilknytning mellom den landsdekkende paraplyen og de nyopprettede regionale leddene som pr i dag omtales som «Kulturarvnettverk». Det kan oppfattes som utfordrende å kommunisere hvem Norges kulturvernforbund er og hva organisasjonen gjør, uten å bruke for mange ord og begreper. Organisasjonens visuelle identitet  skal oppdateres. Derfor er det også behov for å se på dagens merkevare – hvilke assosiasjoner organisasjonens målgrupper har til Kulturvernforbundet, Kulturminnedagene og Kulturarvkonferansen.

En grundig og involverende prosess er viktig.

 

NAVN- OG BEGREPSBRUK

For å vurdere hvilke ord som er hensiktsmessig for organisasjonen kan vi se på følgende faktorer:

  • Relevans: Reflekterer navn og begreper organisasjonens formål, verdier og virksomhet i dag og i fremtiden? Er navn og begreper fortsatt dekkende eller kan det misforstås?
  • Målgruppe(r): Hvem vil organisasjonen nå? Hvordan resonnerer organisasjonens navn- og begrepsbruk hos målgruppene? Er navn og begreper engasjerende, relevante, appellerende?
  • Tilgjengelighet: Vurder om dagens formuleringer er enkle å forstå, uttale og huske, spesielt for personer utenfor organisasjonen. Skiller organisasjonen seg ut på kultur-/kulturvernfeltet?
  • Positiv assosiasjon: Assosieres organisasjonens navn- og begrepsbruk med positive verdier? Vekker organisasjonen tillit, troverdighet og entusiasme?
  • Verdi: Hvilken verdi har dagens varemerke(r) – vil en eventuell endring være en fordel eller ulempe?

 

UTGANGSPUNKT

Navn og begreper som brukes i dag (-vern, -arv, -minne/-forbund, -nettverk, -råd):

NAVN NASJONALT: Norges kulturvernforbund/Kulturvernforbundet

NAVN REGIONALT: Oslo Kulturarvnettverk (Oslo KAN), Trøndelag kulturarvråd…

SLAGORD: «Vi tar vare på kulturarven!» (andre bruker «Vern gjennom bruk»)

BESKRIVELSE: «Kulturvernforbundet er en paraplyorganisasjon som jobber for å bedre rammene og vilkårene for det frivillige kulturvernet gjennom politisk påvirkning, nettverksbygging og representasjon. Vi har 31 medlemsorganisasjoner som til sammen teller rundt 2600 lokallag og over 270 000 medlemmer. Disse ildsjelene jobber frivillig med å ta vare på vår materielle og immaterielle kulturarv. Organisasjonene har unik kompetanse og høye faglige standarder for det arbeidet de gjør for å ta vare på kulturminner og formidle kulturarven vår.

Forbundet har fem ansatte og holder til i Øvre Slottsgate i Oslo.

FORMÅL OG MEDLEMMER: Er beskrevet i Kulturvernforbundets vedtekter.

VI SNAKKER OM: Det frivillige kulturvernet, kulturvernorganisasjonene, kulturvernsektoren, levende kulturarv, kulturmiljø, kulturminnevern…

PROSJEKTER: Koordinerer Kulturminnedagene/European Heritage Days i Norge på oppdrag fra Kulturdepartementet og Klima- og Miljødepartementet. Arrangerer den årlige Kulturarvkonferansen sammen med Riksantikvaren. Prosjektet «MIN kulturminnedag – mangfold og inkludering i nærmiljøet» bevilger midler til kulturminnedagsarrangementer som aktivt inkluderer minoriteter og/eller barn og unge i sine arrangementer.